Leköszönő dékánok méltatása

A Károli Gáspár Református Egyetem július 20-án szenátusi ülést tartott, amelyen napirend előtt búcsúztatták a hittudományi kar és az állam- és jogtudományi kar leköszönő dékánjait, Kocsev Miklóst és Miskolczi-Bodnár Pétert.

kocsev_miklós_kre_méltatás_2

Kocsev Miklós

Fotó: portal.kre.hu

– Kocsev Miklós református lelkipásztori szolgálata mellett a közéletben is aktív volt, tudományos-oktatói munkásságával megkoronázta hivatását, továbbá komoly nemzetközi hírnevet is szerzett – méltatta ünnepi köszöntőjében Trócsányi László rektor a nyugdíjba vonuló dékánt.

Kocsev Miklós 1981-ben szerzett református lelkészi oklevelet Budapesten, egy év múlva pedig Hollandiában, a református teológus szakon diplomázott (GKN Kampen THHK). Többek között Dégen, Nagyatádon és Balatonszárszón szolgált református lelkészként, utóbbi településen húsz éven át. – A szárszói két évtized alatt megmutatkozott Kocsev Miklós sokoldalúsága, nagy munkabírása. A szerteágazó gyülekezeti szolgálat mellett egyházkerületi egyházszervezői feladatokat végzett és tisztséget töltött be, és helyi közéleti szerepet is vállalt. Szárszói szolgálata végén, 2009-ben a város Pro Urbe – Balatonszárszó Polgáraiért díjban részesült – emelte ki Trócsányi László.

Kocsev Miklós 2014-ben kontextuális lelkigondozói diplomát is szerzett hollandiai tanulmányútján, valamint rengeteget tett a holland–magyar református kapcsolatok épüléséért. Doktori disszertációja Ezredvégi színek. Impulzusok a holland református gyakorlati teológiából címmel hiánypótló műként jelent meg 2006-ban.

Oktatói pályájának fontos mérföldköve volt Pápa és Komárom. 2001-től a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszék- majd intézetvezetőjeként tevékenykedett, ezt követően, 2009-től szintén tanszékvezetőként dolgozott a Selye János Egyetem Református Teológia Fakultásának Gyakorlati Teológiai Tanszékén. 2014 óta tanszékvezető egyetemi tanár a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Hittudományi Karának Gyakorlati Teológia Tanszékén, 2017 óta pedig a kar dékánja. Példamutató közösségi, egyházi és közéleti tevékenységéért 2021-ben az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelében részesült.

Trócsányi László méltatásában hangsúlyozta, hogy az intézményi és oktatói feladatok mellett Kocsev Miklós rendszeresen publikál, előad konferenciákon, témavezető a doktori iskolában, valamint jelen van a hazai és nemzetközi egyházi közéletben is. – Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy Kocsev Miklós emeritus professzorként továbbra is egyetemünk polgára marad, feltétlenül számítunk a munkájára – zárta laudációját a rektor.

Miskolczi-Bodnár_Péter_kre_méltatás_1

Miskolczi-Bodnár Péter

Fotó: portal.kre.hu

Miskolczi-Bodnár Péter dékán méltatásakor a rektor kiemelte, hogy már személyes kapcsolatuk előtt ismerte a nevét, hiszen alakja megkerülhetetlen az egész jogásztársadalomban. – Dékán úr nagyszerű ember, aki szívén viseli az egyetem és az állam- és jogtudományi kar sorsát, felelősséget visel a hallgatókért, a kar oktatóiért, munkavállalóiért. Mindenkor megegyezésre törekszik, szívélyes, baráti személyisége békét közvetít az egyetemen – hangsúlyozta Trócsányi László.

Miskolczi-Bodnár Péter 2009 óta oktat a Károli Gáspár Református Egyetemen. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az üzleti jog és a kereskedelmi jog területén, vezetésével jött létre a kereskedelmi jogi és pénzügyi jogi tanszék az intézményben. Emellett több mint háromszáz publikáció fűződik a nevéhez. – Miskolczi-Bodnár Péter olyan személy, aki oktatóként nemcsak átadta a tudását, hanem képes volt arra is, hogy a gyakorló szakembereken túl olyan új generációt neveljen ki, amely magas, tudományos szinten oktatja az üzleti, kereskedelmi jogot és a versenyjogot. Hallgatói közül sokan elismert oktatók, jogtudósok, kutatók, egyetemi vezetők lettek, akik méltón folytatják örökségét – méltatta Trócsányi László a leköszönő dékánt.

Miskolczi-Bodnár Péter 2010 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöki tisztségét is betöltötte. Aktív részvételével szervezték újjá a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolát, amelynek vezetője volt a 2010-es években. A Glossa Iuridica című folyóirat szerkesztőbizottságának 2014-től tagja, 2017-től pedig elnöke. A Károli-könyvek szerkesztőbizottságának tagja. Több cikluson keresztül és jelenleg is tagja a KRE Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) Minőségbiztosítási Bizottságának, Tudományos Diákköri Tanácsának és Kari Tanácsának, Doktori és Habilitációs Tanácsának, valamint Szenátusának. 2020-ban a KRE Tudományos Tanácsának tagjává választották. 2010 és 2014 között az egyetem rektorhelyetteseként tevékenykedett. 2019. február 1-jétől az állam- és jogtudományi kar dékánja. 2018-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült, 2015-ben az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelében részült, 2021-ben pedig Pro Universitate díjjal ismerték el munkásságát.

– Miskolczi-Bodnár Péter dékánként a jogi kar egységének megteremtéséhez, fejlesztéséhez, a tudományos élet fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárult. Személyiségéből fakadóan a karon felmerülő minden problémát át tudott hidalni, a békére törekvés fontos volt számára – emelte ki a leköszönő dékán erényeit a rektor. – Egy jó kormányos volt, aki biztos kézzel, megfelelő irányba állította a viharos vizeken is a KRE ÁJK hajóját. Kitartóan és felelősségtudattal teljesítette vállalt kötelezettségeit. Köszönjük áldozatos tevékenységét, munkájára a jövőben is feltétlenül számítunk – méltatta Trócsányi László Miskolczi-Bodnár Pétert.