Pápán nyitották meg az új tanévet a református iskolák

Szombat délelőtt a heidelbergi káté magyar nyelvű fordításának helyszínén, Pápán kértek áldást a református oktatási intézmények képviselői a 2023/24-es tanévre. A Kárpát-medence minden részéről érkeztek a kéttornyú templomba, a közös tanévnyitó istentiszteletre. A hitoktatás évének nyitóalkalmán, amely egyben az új pápai internátus átadásának ünnepsége is volt, közel négyszázan vettek részt.

Az Úr van itt!

Szakács Gergely lelkipásztor igei köszöntése után Márkus Mihály esperes zongorakíséretével az Édenkert Pápai Református Óvoda gyermekei nyitották meg az alkalmat, elénekelve a megjelenteknek Az Úr van itt! című dalt.

papa_tanevnyito_2023_KL_03

Fotó: Kiss László

„Emeljétek fel kezeteket a szentély felé...!” – buzdított köszöntőjében Steinbach József, a házigazda Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a 134. zsoltár második verse alapján. – Emeljétek fel az életeket, a rátok bízott gyermekeket, az iskolátokat, hazánkat, ezt a megbolydult világot Isten felé! Ő hatalmas szeretettel öleli körbe az életünket, és egyre inkább tapasztaljuk és valljuk, hogy nincs más megoldás, csak hozzá fordulni!

papa_tanevnyito_2023_KL_08

Fotó: Kiss László

Arra biztatta a jelen lévő hitoktatókat, tanárokat és intézményvezetőket, hogy oktassanak bármilyen tárgyat, ezzel a bizonyossággal és lelkiséggel segítsenek megtölteni az iskolát.

Örökösei a szövetségnek

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében a napi újszövetségi igerésszel kapcsolatban úgy fogalmazott: a legnagyobb kincsünk nem az iskolákban rejlik – azok gyümölcsök –, hanem a forrásban. – Nem véletlenül nevezzük veteményeskertnek az iskolákat. A gyökerek oda vezetnek vissza, a mezítlábas prófétához a tikkasztó hőségben, aki rámutatott a liliomra meg a búzára és az égre, és tanított róla. A názáretivel kezdődik minden és azzal az áldozattal, amit a Golgotán meghozott. És abból a győzelemből, amit a feltámadás jelent – hangsúlyozta a püspök. Az ehhez a forráshoz való hozzáférés, az Ige az, ami az örökségünk, amelyről ezt olvassuk az Apostolok cselekedeteiben: „Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött...” – A kétezer éves szövegek nehéz eledelnek bizonyulnak, a hitoktatók a „kukták”, akiknek abból fogyaszthatót, finomat kell főzni. Úgy adjuk tovább, hogy az vonzó legyen, hogy érezzük, hogy ebből élni lehet egy egész életen keresztül. Ebből lesznek gyümölcsök – mondta Balog Zoltán.

papa_tanevnyito_2023_KL_11

Fotó: Kiss László

Balog Zoltán szerint törekedni kell arra, hogy ne zárvány legyünk az oktatási rendszerben, hanem lépjünk párbeszédre, mert van mit tanulni a református oktatástól, például azt, hogy a gyermek Isten ajándéka. – Mindaz, amit kaptunk, azért van, hogy továbbadjuk, szolgáljunk vele. Ahova tartozol, annak tartozol – figyelmeztetett beszédében.

Máté László főjegyző imádságban adott hálát azért a felhalmozott szellemi és lelki kincsért, amely az anyaszentegyház és a nemzet épségét szolgálja. Arra kérte az Urat, tegyen méltóvá erre az örökségre, hogy hűséggel éljünk e javakkal. Áldást kért az oktatók, nevelők, intézményvezetők és a gyermekek munkájára.

Elismerték a kiemelkedő oktatókat

Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Oktatási Szolgálatának a főigazgatója átadta a Makkai Sándor-, Imre Sándor- és Molnár Miklós-díjakat.

Makkai Sándor-díj elismerésben részesült: Pilaú Ildikó rajz–földrajz szakos tanárnő, a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tanára, aki az oktatókat és a diákokat bevonva a budapesti intézményt 712 mennyezetkazetta megfestésével varázsolta otthonossá és alkotó közösséggé; továbbá Buka László, a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája tanári karának alapító tagja és Poór János rimaszombati magyar nyelv és irodalom szakos pedagógus.

Az Imre Sándorról elvezett díjat Hódiné Földesi Sára biológia–testnevelés szakos tanár vehette át, aki 2022-ig a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium igazgatójaként szolgált. Szívügye a sajátos nevelési igényű tanulók integrálása.

papa_tanevnyito_2023_KL_23

Fotó: Kiss László

Molnár Miklós-díjban Zila Péterné hitoktató és Endrei Lénárdné magyar–ének szakos tanárok részesültek áldozatos munkájukért.

Az elismerések átadása után Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora mutatta be a helyi oktatási intézményeket az ünneplő gyülekezetnek, felhívva a figyelmet arra, hogy a pápai református oktatási palettáról már csak az általános iskola hiányzik.

Második otthon

Az istentisztelet után átadták a református gimnázium új internátusát. Nemes Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat presbiteri alelnöke felsorolta az egyes munkaágak vezetőit és munkatársait, majd mondott köszönetet mindazoknak, akik támogatták az építkezést.

papa_tanevnyito_2023_KL_34

Fotó: Kiss László

Az eseményen Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki maga is a város szülöttje, beszédében elmondta: 2010 óta az állam 326 milliárd forintot fordított az egyházi köznevelési intézmények fejlesztésére, ebből 25 milliárd forint jutott a Dunántúli Református Egyházkerületnek. – Lépésről lépésre pótoljuk az egyházi infrastruktúrában elszenvedett károkat. Mindez a történelmi jóvátétel a számok nyelvén fejezi ki azt, hogy az állam elismeri a keresztyénség nemzetmegtartó erejét. Ám a célt csak akkor érhetjük el, ha a cserepek, a vakolat, a festett kazetták és orgonák mellett megújulnak a közösségek is, amihez a kormány csak a lehetőséget tudja biztosítani, a többi a tanárokon, diákokon, szülőkön, lelkipásztorokon múlik – hangsúlyozta a házelnök.

papa_tanevnyito_2023_02_KL

Fotó: Kiss László

Steinbach József püspök áldása után átadták az új, modern energetikával felszerelt és a lakókörnyezetébe illő internátusépületet. A közel három és fél milliárd forintból felépült négyemeletes diákotthon négyágyas és vizesblokkal ellátott lakószobákkal, konyhákkal és közösségi helyiségekkel rendelkezik. Az alagsorban edzőterem és garázs található. A százhatvan férőhelyes épület két és fél év alatt készült el. Az új kollégiummal kapcsolatban Baráth Julianna, a Pápai Református Gimnázium leköszönő igazgatója (Ferenczi Alpár az intézmény új vezetője) elmondta, hogy református köznevelési intézet Pápán utoljára 1895-ben épült, a korábbi épület pedig már nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért azt ki kellett váltani. – Az internátus élete és lehetőségei nagyban kinyílnak azzal, hogy átköltözik az új épületbe, hiszen itt sportpálya, tornatermek állnak rendelkezésre, és a gimnázium terei támogatni tudják a szabadidőt. Nagy dolog és örömteli, hogy így adhatom át a gimnázium vezetését – mondta Baráth Julianna.

A több ne legyen hiábavalóság

Az istentiszteletet és az internátus átadását követően az intézményvezetők, pedagógusok a református templomban értekezletet is tartottak, ahol Balog Zoltán püspök elmondta, nem gondolta, hogy valaha elbizonytalanodik benne, hogy jó-e az, hogy ilyen mértékben növekszik a református intézményrendszer. Mert míg az az elmúlt tíz évben megduplázódott a nevelt gyermekek száma (jelenleg hatvanezer diák tanul református intézményben és százötvenezer gyermek hitoktatását végezzük), az egyház taglétszáma eközben huszonhárom százalékkal csökkent. A Zsinat lelkészi elnöke arra kérte az intézményvezetőket, hogy ne csak azért mondjanak igent egy új iskola átvételére, hogy legyen, hanem ez egy hitbéli kérdés kell, hogy legyen, és annak a kérdése, hogy az adott egyházközségnek ez segít-e. Azt kérte továbbá az intézmények képviselőitől a püspök, hogy törekedjenek szorosabb kapcsolatra a gyülekezetekkel, mert ha nincs hova behívni az iskolákban tanulókat, akkor nem hozott a sok munka eredményt az egyháznak, és a ránk bízott krisztusi misszió lehetőségét veszni hagytunk.

papa_tanevnyito_2023_KL_16

Jó hírről is beszámolt az egyházvezető: bár a forráshiány még pár évig eltart, a kormány támogatja az egyház egyetemfejlesztését.

Együtt a szolgálatban

A püspök szavai után Bruckner László, az MRE Oktatási Szolgálatának főigazgatója számolt be a tanév aktualitásairól, többek között arról, hogy az egyház tizenhat intézményt vett át újonnan, és a szakképzés területén is tizenöt százalékkal bővült a létszám. Bemutatkozott Siteri Erika, a református egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének új igazgatója, aki beszámolt azokról a támogatásokról, amelyeket az intézmények, szülők és családok igénybe vehetnek.

papa_tanevnyito_2023_KL_40

Fotó: Kiss László

Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető-helyettese a határon innen és túl nyújtott támogatásokat foglalta össze. Idén 1358 tanszercsomagot és táskát osztottak ki rászoruló gyermekeknek. Végül Németh Tamás, a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom elnöke ismertette a szervezet céljait, éves programját, és kérte a pedagógusokat a velük való együttműködésre.

Tekintse meg a Kárpát-medencei református tanévnyitóról készült képgalériánkat!