Az első iskola a templom

A VII. Egyháztörténeti Konferenciával kezdődött el a Magyar Református Egység napja május 19-én. A 400 éve alapított Bethlen Gábor Kollégium adta a témát: „Az iskolák felettébb szükséges voltáról” beszélgettek és hallgattak előadásokat a résztvevők. A jubileum szülte a helyszínt is: most kivételesen nem Kolozsvárott, hanem Nagyenyeden, az évszázados református kollégium falai között gyűltek össze a Kárpát-medence református egyháztörténészei.

A konferencia nyitóáhítatán Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora felidézte a nagyenyedi kollégiumban eltöltött éveit és szeretett tanárait. – Az első iskola a templom – vetítette előre az előadások végső tanulságát. Szegedi László szerint addig marad meg egy nemzet és addig lesz naggyá, amíg a gyermekeket a szüleik már karon ülő korukban elviszik templomba. – Az első tanító már az ószövetség idején is maga a pap volt – utalt a lelkipásztorok fontos szerepére, és feltette a kérdést: vajon most is így van-e.

Egyháztörténeti konferencia, Szegedi László egyháztörténész, Kiss Gábor fotója

Szegedi László generális direktor

Fotó: Kiss Gábor

Diákélet

A kétnapos konferencia egyik előadásán Buzogány Dezső egyháztörténész, a kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetem professzora a gyulafehérvári kollégiumban zajló diákéletet rekonstruálta Johann Heinrich Alstedius egy kevésbé közismert kötete alapján, amelyben a kor diákjainak adott útmutatást. A gyulafehérvári kollégiumban 1629-től haláláig tanító teológus bár nem az erdélyi iskoláról írta meg diákoknak szánt gyakorlati útmutatóját, de Buzogány Dezső szerint hasonló lehetett a diákélet Gyulafehérváron is.

Ősz Sándor Előd lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltárának levéltárosa a Bethlen-kollégium gyulafehérvári korszakának oktatói és diákjai névsorát kutatta az elmúlt időszakban. Kutatásának eredményéről számolt be a VII. Egyháztörténeti Konferencián. Előadása elején arról értekezett, hogy miért Gyulafehérváron alapított meg Bethlen Gábor 400 évvel ezelőtt a Collegium Academicumot, majd elmonda, hol és milyen források felhasználásával talált rá annak a 161 diáknak a nevére, akik a 17. század elején a gyulafehérvári kollégiumban tanultak. Ismertette huszonhat rektornak a nevét is, amelyek kétharmadát már ismerték a történészek. Ígérete szerint kutatását tovább folytatja és kísérletet tesz arra, hogy nem csak a diákok neveit kutatja fel, hanem rövid életrajzukat is megírja.

Hasonlóan érdekes előadást tartott Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese történészként a sárospataki kollégium száműzetésének arról a negyvennégy évéről, amelyet a pataki diákok Gyulafehérváron töltöttek. Felidézte, hogy Sárospataki Református Kollégium diákjait Báthory Zsófia űzte el 1671 októberében, a diákok pedig a reformátusok védőbástyájába, Erdélybe menekültek, ahol először Kolozsváron találnak menedéket, majd Gyulafehérváron rendezkednek be. Itt érte őket a Rákóczi-szabadságharc. A feljegyzések szerint többen elszöktek katonának, akik maradtak, pedig sokat szenvedtek, ahogyan a források jegyzik: „pőrén maradtak”. Néhány év nélkülözés után hagyták el Gyulafehérvárt és Boroskrakkóban találtak új, ideiglenes otthonra.

Gudor Kund Botond esperes

Gudor Kund Botond esperes

Fotó: Kiss Gábor

Felvidéki történetek

Természetesen nem csak Erdélyhez köthető előadásokat hallgathattak az érdeklődők az egyháztörténeti konferencián, ahol nagy számban képviseltették magukat a felvidéki egyháztörténészek is. Petheő Attila történész például a Trianon utáni felvidéki református és világi oktatás eltérő útját mutatta be két oktatási folyóirat cikkeinek alapján. Tömösközi Ferenc történész, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar adjunktusa a rövid életű Komáromi Református Koedukált Tanítóképző történetét hozta a hallgatóság elé, ahol mindössze két évfolyam végzett fennállásának négy éve alatt.

Czinke Zsolt lelkipásztor, könyvtáros a Komáromi Református Egyházmegye Könyvtárának huszadik század elejei történetét tárta a közönség elé. Előadásából kiderült, hogy Komárom már 18-19. században jelenetős könyvtárral rendelkezett, amelynek története szorosan összefonódott a Komáromi Református Egyház főiskolai könyvtárának történetével és legalább olyan jelentős könyvtára volt, mint a pápai kollégiumé. Utóbbi nem semmisült meg, mint a komáromi könyvtár 1763-ban. A könyvtár néhány év után neves mecénások segítségével újra többezres kötetállománnyal rendelkezdett. Érdekes epizód, hogy a könyvtárat a 20. század elején a komáromi templom tornyába költöztették, majd a második világháború után a szinte teljesen kifosztott könyvtár ajtaját befalazták, és nem is nyitották ki azt, csak az 1990-es évek közepén. A megmaradt állomány most a Kálvin János Történelmi Könyvtár kezelésébe került, és még tart a fellelt kötetek feldolgozása.

Szóltak előadások többek között az 1848-49-es szabadságharc idején fontosnak tartott oktatási kérdésekről, a dél-erdélyi lelkészképzésről, a két világháború közötti kolozsvári kóruséneklésről, vagy éppen arról, hogyan próbálják visszaszerezni a korábban államosított kollégiumok ingó vagyonaikat.

Kolumbán Vilmos

Kolumbán Vilmos József

Fotó: Kiss Gábor

Negyvenegy előadás

Bár nem lehetett ott mindenki mindegyik előadáson, de később egy tanulmánykötetben megjelenik a konferencia előadásainak anyaga. Kolumbán Vilmos József, az esemény szervezője zárszavában kiemelte, hogy eddig sosem volt ilyen magas az előadók száma a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szervezte egyháztörténeti konferenciák során. Örömmel beszélt arról, hogy a 2015 óta minden évben megtartott egyháztörténeti konferenciára évről-évre egyre többen jelentkeznek előadóként, ahol nem csak a prezentációkra szánt húsz percek a fontosak, hanem a szekciók közötti szünetek, a közös ebéd és a közös vacsora és az ilyenkor zajló beszélgetések is. Tapasztalata szerint ekkor szakmai és baráti megállapodások születnek, amelyek eredményei hosszú távú kutatási projektek lehetnek.