Beiktatták Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki püspököt

Hivatalosan is átvette a püspöki tisztséget Bogdán Szabolcs János a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. A december 9-i püspökbeiktatásra a krasznai templomban gyűltek össze egyházi és világi elöljárók.

kiralyhagomellek_puspokszentelo_kozgyules_20221209_KGB_5264

Ünnepi esemény a krasznai templomban

Fotó: Kiss Gábor

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület október 21-én tartott közgyűlése Bogdán Szabolcs János krasznai lelkipásztort választotta meg püspöknek a következő hatéves ciklusra. A testület döntése nyomán a főgondnoki tisztséget továbbra is Bara Lajos, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója tölti be. A leköszönő püspök, Csűry István 2009 óta vezette az egyházkerületet.

A jövő felé fordítsuk figyelmünket

– Isten segítségét kell kérni, hogy boldogságot ajándékozzon, és ebben a boldogságban az állhatatosság is megmaradjon – mondta Csűry István nyugdíjba vonuló püspök, aki a pénteki ünnepi istentiszteleten az Igét hirdette a Dán 12,12–14 alapján. Fontos, hogy ne a múlt keserűségeire tekintsünk, hanem a jövő felé fordítsuk figyelmünket, és ebből az új perspektívából értékeljük múltunkat és jelenünket. Csűry István továbbá elmondta: tudnunk kell, hogy bármit hozzon is a jövő, Isten kezében vagyunk, aki mindenről gondoskodik, mélységekben és magasságokban is vigyáz ránk.

kiralyhagomellek_puspokszentelo_kozgyules_20221209_KGB_5322

Királyhágómellék új és leköszönő püspöke: Bogdán Szabolcs János és Csűry István

Fotó: Kiss Gábor

Az igehirdetést követően Farkas Zsolt tanácsos köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bara Lajos főgondnok nyitotta meg az egyházkerületi közgyűlést. Elmondta, a feladatvállalásban Isten iránti szeretetünket gyakoroljuk, a lehetőség azonban felelősséget is jelent, és egyenként el kell számolni az Úr előtt.

kiralyhagomellek_puspokszentelo_kozgyules_20221209_KGB_4968

Közelre és távolra is látó „szemüveget” kívánt Bogdán Szabolcs Jánosnak Balog Zoltán

Fotó: Kiss Gábor

A megválasztott püspök eskütétele után Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Generális Konvent elnöke mondott iktatóbeszédet, hangsúlyozva, hogy a Magyar Református Egyház Isten Igéjéből indul el, és oda érkezik. Az Ige tükrében akarja látni magát és a világot, hiszen minden igazi találkozás innen indul. Az új püspöknek „multifokális szemüveget” kívánt, amellyel közelre és távolra is jól láthat: tisztán szemlélheti az Igét és a környezetét, a legkisebb falu utolsó reformátusát, az elkallódott híveket, az anyaországot és a hazai vezetést is. – Van-e jogunk magunkat az apostolokhoz hasonlítani? Jogunk nincs, de kötelességünk így tenni – hangzott a bölcs tanács.

Van gyógyszer a világ betegségére: az evangélium

Bogdán Szabolcs János igei szolgálata, székfoglaló beszéde a Róm 1,16 versre épült: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére...” A püspök szerint az Ige üzenete ma is aktuális, mert beteg a világ. –Nekünk, keresztyéneknek hirdetnünk kell, hogy van gyógyszer: az evangélium, és van gyógyítónk, Jézus Krisztusunk – jelentette ki Bogdán Szabolcs, majd feladatként tűzte ki, hogy legyünk készek a ránk bízott küldetésre, ne szégyelljük az evangéliumot sehol, ne zárjuk be a templomokba, hanem hirdessük mindenhol, ahol folyik az élet. – Az evangélium az a többlet, amellyel a világ nem rendelkezik. Nem a fülünket gyönyörködtető beszéd, hanem Isten élő és ható Igéje – hangzott el. A frissen beiktatott püspök szerint ahol az evangélium Isten erejének a lelkével szólal meg, ott pezsgés, megújulás lesz. Ezt azonban csak akkor érjük el, ha a hirdetett szavak mögött fedezetként ott van az életünk is.

kiralyhagomellek_puspokszentelo_kozgyules

Bogdán Szabolcs Jánosra püspöktársai és esperesek kértek áldást

Fotó: Kiss Gábor

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke megnyugtatónak nevezte, hogy van kinek átadni a szolgálatot, van folytatás. Úgy véli, nem véletlen, hogy adventben alakult meg a közgyűlés, hiszen egyházunk folyamatos adventben él. – Nehéz korszak következik népünkre és egyházunkra, amelyben nem lesz könnyű helytállni. Csak úgy lehetséges, ha hisszük, hogy Isten a tenyerén hordoz – figyelmeztetett az egyházi vezető, ehhez kívánva hitet, és biztosítva a királyhágómelléki szolgálatvállalókat arról, hogy számíthatnak a 2009 óta egyként gondolkodó Magyar Református Egyházra.

kiralyhagomellek_puspokszentelo_kozgyules_20221209_KGB_5305

Fotó: Kiss Gábor

A továbbiakban Radu Valer Rus, a Nagyváradi Román Ortodox Püspökség vikáriusa Sofronie Drincec nagyváradi püspök üzenetét adta át, megköszönve Csűry István munkáját, a felekezetek közötti jó együttműködést, és áldott szolgálatot kívánt Bogdán Szabolcs János püspöknek. Valer Părău zilahi görögkatolikus esperes a megye reformátusaival ápolt jó kapcsolatról beszélt, majd Martina Wasserloos, a Református Világközösség Európai Régiójának elnöke szólt az egybegyűltekhez. Felidézte, hogy a szervezet régóta gyümölcsöző kapcsolatot ápol a kelet-európai egyházakkal, majd további egymástól való tanulást, kölcsönös segítségnyújtást kívánt, és Isten áldását kérte a közgyűlésre.

A gyökér nélküli lét illúzió

– A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet, hogy csak akkor élhetünk sorsközösségben, ha meghalljuk Isten szavát – jelentette ki Nagy János, a magyar miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Hozzátette: csak az maradhat a miénk, amiért küzdeni tudunk, legyen szó nyelvi, kisebbségi vagy emberi jogokról.

kiralyhagomellek_puspokszentelo_kozgyules_20221209_KGB_4828

Fotó: Kiss Gábor

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyengeség” – hangzott el a Wass Albert-i gondolat. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes elmondta: olyan korban élünk, amely elfelejtette a hagyományos, keresztyén értékeket, és azt hirdeti, az egyén szabaduljon meg minden kötöttségtől, hagyománytól, hittől, közösségi élettől. Ez azonban olyan, mintha arra biztatnánk a fát, hogy szabaduljon meg gyökereitől. Ahogy nincs múlt nélküli ember, a gyökér nélküli lét is illúzió. Florinel Frunză, a bukaresti vallásügyi államtitkárság igazgatója arról beszélt, hogy a vallásszabadság, tolerancia, kölcsönös tisztelet feltételei a békés együttélésnek és a közös jövő alakításának. Az elöljáró szerint a spirituális sokszínűség nem fenyegetés, hanem gyarapító tényező az országban.

Az eseményen Pro Partium díjat adtak át Csűry István püspöknek, M. Nagy Ottó-díjat Tasnádi Ella vallástanárnak, emellett Pro Ecclesia díjat kapott két nyugdíjas lelkipásztor, Kovács Sándor és Tóbiás Tibor. Az ünnepségen a krasznai gyülekezet kórusa, a Szilágysomlyói Református Egyházmegye kántorkórusa, valamint a nagyváradi kántorkórus szolgált.

A cikk eredetileg a reformatus.ro portálon jelent meg, ahol további fotókat is találnak az eseményről.