Ülésezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata

A Rimaszombatban tanácskozó testület kilencedik ülésszakának november 4-i negyedik ülésén többek között elfogadták az egyház gazdálkodásáról szóló törvényt, a Második Helvét Hitvallás új fordítását, valamint bemutatták a „Reformáció 500" elnevezésű programtervezetet.

A Zsinat ülésére a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében került sor. Az ülést Fazekas László püspök nyitotta meg. Igehirdetésében először Kendi Csaba esperes szólt a megjelentekhez, majd Jaroslav Széles, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztora, zsinati képviselő osztotta meg gondolatait – többek között a reformációval kapcsolatban is – a megjelentekkel. A képviselők egy perces néma csenddel emlékeztek meg a magyarországi 56-os események áldozatairól.

A Zsinat elfogadta az egyház gazdálkodási rendjéről szóló törvényt, ami 2017. január 1-jén lép hatályba. A képviselők jelentős többsége támogatta annak a javaslatnak az elfogadását, hogy a közalapi befizetések a következő három évben ne emelkedjenek, valamint azt az indítványt is, hogy a 2017-es évi közalapi befizetésekből harmincezer eurót különítsenek el a „Reformáció 500" elnevezésű alapra az évforduló kapcsán megvalósuló programok finanszírozására.

A testület egyhangúlag elfogadta a Második Helvét Hitvallás Buzogány Dezső egyháztörténész, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora által készített új fordítását. A szlovák nyelvű új fordítás is elfogadásra került, amelyet id. Ján Janovčík lelkipásztor fordított le pár évvel korábban.

Az ülésen bemutatták a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház „Reformáció 500" elnevezésű programtervezetét is. Az évforduló kapcsán tervben van gyülekezeti alkalmak megszervezése, egynapos egyházmegyei rendezvények megtartása, találkozó a református iskolák tanulói és református hittanra járók számára és 500 gyermek vetélkedésének a megszervezése – szavaló- és énekverseny, rajzpályázat, ki tud többet a reformációról című csapatverseny. Terveznek egy négy napos találkozót a 25 éves Firesz szervezésében, de tudományos konferenciák megtartását is a Calvin János Teológiai Akadémiával karöltve. Kassa pedig 2017. szeptember 18-19-én egy magyar és szlovák nyelvű konferenciának adna otthont. Tervben van egy gályarab-emlékmű állítása is Rimaszombatban, egy kiadvány kiadása, amely 500 gondolatot tartalmaz a reformációról – a reformációval kapcsolatos gondolatok már olvashatók a reformata.sk honlapon –, valamint egy hanghordozó elkészítése is a Firesz Cantate Domino kórus énekeiből.

Ezen kívül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a 2017. november 17-18-ra ünnepi Zsinatot hiv össze, amelyre a környező egyházkerületek képviselőit is várják. A Zsinati Tanács indítványára, amelyet a képviselők is elfogadtak, 2016. december 15-től 2017. február 15-ig a Zsinat gyűjtést hirdet a reformáció rendezvényeire. Jóváhagyták azt az indítványt is, hogy a reformáció jubileuma alkalmából minden egyházközség újítsa fel, tegye rendbe a református lelkészek, tanítók, gondnokok, beleértve a mecénás családok síremlékeit. Ajánlásként elhangzott az is, hogy az egyházközségek kezdeményezzék az illetékes önkormányzatoknál a helyi református gyülekezethez közeli közterületek elnevezését a reformációval kapcsolatban. A Zsinati Tanács pályázatot ír ki a „Reformáció 500" emlékjele elkészítésére. Tájékoztatásként elhangzott, hogy a „Reformáció 500" rendezvényeinek előkészítésével a Zsinati Tanács Géresi Róbert püspökhelyettest, Nagy Ákos Róbert esperest, Kassai Gyula esperest, Furik Csaba zsinati tanácstagot, Rákos Loránt zsinati tanácsost, Fitos András zsinati képviselőt és Jaroslav Szélest, a kassai szlovák gyülekezet lelkipásztorát bízta meg.

A zsinati ülés Géresi Róbert és Ján Semjan püspökhelyettesek imádságával zárult.

forrás: reformata.sk