Óhajtjuk a tárgyalást, a párbeszédet

Mindnyájan egy nép, egy nemzet körébe születünk. Ez meghatározza identitásunkat. Saját népünk körében élve kapjuk a hit ajándékát, ez egybekapcsol mindenkivel - fogalmaz Fazekas László püspök a Pravda című napilap kérdésére válaszolva.

Miért írta alá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) csatlakozását a Magyar Református Egyházhoz? Mivel indokolja az egyház ezt a lépést?


A csatlakozás még nincs aláírva, csak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata hozott döntést arról, hogy csatlakozni szeretne ehhez a regionális, határokon átívelő, azonos vallású, azonos kálvinista hiten és hitvallásokon, történelmi múlton és liturgiai nyelven alapuló, egyházi közösséghez, melynek sok gyümölcse már megmutatkozott (teológiai könyvek, segítő programok, konferenciák, ifjúsági programok, stb.). A csatlakozás szlovák egyháztagjaink nemzeti érzését nem sértő jogi formulájának fellelése után befejezhetővé vált csatlakozásunk a határon átnyúló, közép-európai jelentőségű, kálvinista közösséghez.

Marián Hamari püspök-helyettes azt állítja, hogy az egyház szlovák része nem ért egyet ezzel a lépéssel, de az egyház vezetése tiltakozásuk ellenére ezt figyelmen kívül hagyta.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nagymihályi és az Ondava-Hernádi Egyházmegye választott képviselői választóik teljhatalmú megbízottai az Egyház Zsinatának ülésein. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jogrendje nem ismeri a kisebbség vétójogát.

A szlovák hívek ellenzése indokaként a következőket mondta el: keresztyén egyháznak nem etnikai illetve nemzetiségi alapon kellene állnia, ezzel szemben a MRE (Magyar Református Egyház) alkotmánya a híveket pont ezen az alapon egyesíti.

Hibás felfogás, ugyanis a rendező elv nem a nemzetiség. Mindnyájan egy nép, egy nemzet körébe születünk. Ez meghatározza identitásunkat. Saját népünk körében élve kapjuk a hit ajándékát, ez egybekapcsol mindenkivel. 1996-ban épp szlovák testvéreink kérésére és örömére etnikai alapon hoztunk létre két szlovák ügyviteli nyelvű egyházmegyét. Mindnyájan a Kárpát-medencei reformátusok hitbeli és lelki egységén munkálkodunk, függetlenül nemzeti hovatartozásunktól (lásd: A MRE alkotmánya 3. fejezet 6.§-át). A MRE alkotmánya 4. fejezetének 10. §-a szavatolja a saját liturgiai és ügyviteli nyelv használatát.

Nemzetiségi szempont: hozzávetőlegesen a SZRKE híveinek negyedét szlovákok alkotják, a zsinatnak ezt tekintetbe kellett volna vennie.

A Statisztikai Hivatal adatai nem tükrözik a valós helyzetet. Közismert, hogy a II. világháború utáni represszáliák – deportálás, áttelepítés, vagyonelkobzás – a szülőföldjén, Szlovákia területén élő magyar kisebbségben akkora rettenetet okozott, hogy féltek megvallani nemzeti hovatartozásukat, esetleg meg sem kérdezték őket. Ez a folyamat gyakorlatilag 1990-ig tartott. A személyazonossági igazolványokat úgy adták ki, hogy meg sem kérdezték az illető nemzetiségi hovatartozását. Saját egyházi nyilvántartásunk alapján 13-14%-ra tehető a szlovák hívek aránya, ez tükröződik törvényhozó testületünk, a zsinat összetételében is.

A szlovák testvérek specifikus helyzetét mindig figyelembe vesszük – egy magyar többségű egyházon belül kisebbséget alkotnak –, sőt a két szlovák egyházmegye teljes autonómiát élvez, maguk választják képviseletüket, saját dolgaikról általában maguk döntenek. Ebben a konkrét esetben kisebbségi vétóval szeretnének élni, ez azonban egyházunk jogrendjében ismeretlen fogalom.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat az állam fizeti, saját alkotmánya van, amennyiben betagolódna a Magyar Református Egyházba, el kellene fogadnia a MRE alkotmányát, elvesztené önállóságát.

Félreértik ennek a határon átnyúló, közép-európai jelentőségű, jogalanyiság nélküli kálvinista közösség alkotmányát, mely rendelkezései 11. fejezetében elismeri a csatlakozók teljes függetlenségét. A nemzetközi szervezetekkel való párhuzam nyilvánvaló.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház csatlakozása a Magyar Református Egyházhoz zavart okoz Szlovákiában a szlovák és a magyar kálvinisták problémamentes együttélésében.

Nem kell zavart okoznia, hisz az 1995-től meglévő tagságunk a Magyar Reformátusok Tanácskozó Zsinatában sem okozott gondot. Minden a másik fél óhajainak szeretetben való figyelembevételétől, a többségi döntés, a többi Kárpát-medencében élő reformátussal való közösség elfogadásától függ. Más dologról van szó. A Szlovák Köztársaság sem vesztette el ENSZ-tagságával a függetlenségét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nem rendeli alá magát valaminek, hanem csatlakozik valamihez. Szlovákiai Református Keresztyén Egyházunk a határon átnyúló, közép-európai jelentőségű, jogalanyiság nélküli kálvinista közösséghez csatlakozik és nem a Magyarországi Református Egyházhoz. Mindebből következik, hogy egyházunk továbbra is a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház marad.

Kitart a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetése a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozás mellett vagy lehetségesnek tartja e döntés megvitatását a szlovák hívekkel esetleg azt, hogy a lépést felülvizsgálja?

A zsinat döntését egyedül a zsinat módosíthatja, de óhajtjuk a tárgyalást, a párbeszédet, mivel – véleményünk szerint – a dolgok félreértéséről van szó.

Forrás: reformata.sk