Százéves a Kárpátaljai Református Egyházkerület

Megalakulásának százéves évfordulója alkalmából október 29-én hálaadó emlékzsinatot tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület a beregszászi református templomban. Az eseményen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét.

kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_7

Fotó: Fábián Zoltán

A kárpátaljai egyházkerület lelkészei és a meghívott vendégek ünnepélyes bevonulását követően Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztora a 103. zsoltárral köszöntötte az egybegyűlteket.

A nyitó istentiszteletet Fekete Károly püspök tartotta. A centenárium alkalmából az igehirdetés alapjául egy jubileumi, hálaadó zsoltár (Zsolt 100,1–3) szolgált. Az egyházi elöljáró szerint, ha a saját gondjainkra, szeretteink nehézségeire gondolunk, nem olyan könnyű örvendezni, ezért a zsoltárossal együtt önmagunkat is így kell biztatnunk: „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön.” Hozzátette, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek megvan az oka az örömre, mert nem akármilyen száz esztendő áll mögötte. Az Úr tekintete előtt volt minden történés, szereplő és mellékszereplő. A püspök kiemelte: életbevágóan fontosnak tartja, hogy az áldások emlékezetét tisztán tartsuk, az ne rozsdásodjon be, élénk maradjon. Amikor nincs más kapaszkodó és remény, akkor a korábbi csodák emléke erőforrássá válik. – Szóra akar bennünket bírni a mi Urunk a legkritikusabb időkben is, hogy az Istenhez tartozásunkról számot adjunk – hangsúlyozta Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_13

Fotó: Fábián Zoltán

Danku Gábor, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka történelmi áttekintéssel nyitotta meg az emlékzsinatot. Egy rövid felsorolásban elmondta, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület 108 gyülekezetében 76 lelkipásztor végez szolgálatot. A négy egyházi líceumban közel hatszáz diák tanul, akiket 81 pedagógus oktat. Tizenhárom óvodában kétszáz gyermeket készítenek fel református közegben az iskolára, míg a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezeteiben összesen 6165 hittanos kezdte meg a 2023/24-es tanévet. A nagydobronyi gyermekotthonban 84 gyermeket, a Sámuel Alapítvány családjainál közel száz gyermeket nevelnek, és hetven speciális igényű gyermekkel foglalkoznak rehabilitációs központokban. A házi beteggondozó szolgálat 340 idős rászorulót ápol. A gyülekezetekben 23 ingyenkonyha működik, a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Központja pedig csaknem harmincezer ételadagot oszt szét évente a rászorulók között. 2010 óta az éter hullámait is használva szólhat az evangélium Kárpátalján a beregszászi gyülekezet bázisán működő Pulzus Rádiónak köszönhetően – összegezte Danku Gábor.

Az áttekintést követően Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének köszöntőlevelét Baksa Dávid, a Csapi Református Egyházközség lelkésze olvasta fel: „Nekünk ti példa vagytok! Hűség, bátorság, alázat – ezeket a keresztyén erényeket tanulhatjuk tőletek. Ahogyan ti egyedül Isten kegyelmére hagyatkozva engedtetek a Lélek megelevenítő erejének, az „orcánk pirulását” hozza elő. Hiszen mi sokkal jobb körülmények között, kevesebb hittel építettük egyházunkat az elmúlt harminc évben. De amikor veletek vagyunk, újra és újra erőt kapunk általatok mi is. Nem látjuk még a bajok végét, fürkésszük Isten akaratát. De abban biztosak lehettek, hogy mi veletek együtt sírunk, amikor sírtok, örülünk, amikor örültök – s mindig imádkozunk értetek” – fogalmazott a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Végezetül egy ígérettel bátorította a jelenlévőket: „Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein...” (1Pt 3,12)

kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_15

Fotó: Fábián Zoltán

Ezt követően Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke imádságában hálát adott a száz évvel ezelőtt példát mutató egyházvezetőkért, lelkészekért és presbiterekért, a szülőkért, akik már akkor is áldásként tekintettek gyermekeikre, valamint a kommunista diktatúra bukásáért. Köszönetét nyilvánította ki azért, hogy Isten hatalma megmutatkozott népe előtt, hogy a templomok és iskolák bezárása után elhozta azok újranyitását is.

A továbbiakban Orosz Zsolt zápszonyi lelkipásztor életének és szolgálatának bemutatásával méltatta a Kárpátaljai Református Egyházkerület első püspökét, Bertók Bélát. Beszédében kiemelte, hogy az egyházvezető munkáját megfontoltság és kitartás jellemezte. Kortársaival nem csupán megalakították a Kárpátaljai Református Egyházkerületet, de mindent megtettek azért, hogy belső megújulás révén az meg is erősödjön. Bertók Bélának a püspöki szolgálata idején egy újonnan alakult államban, Csehszlovákiában kisebbségi vezetőként kellett helytállnia. Az új hatalom akadályozta a Magyarországon nyomtatott sajtótermékek behozatalát, a püspök ezért megalapította a beregszászi székhelyű Kálvin Nyomdát és elindította a Szeretet Lap, Szeretet Naptár és Szeretet Kiskönyvtár sorozatot.

Előadása végén Orosz Zsolt kifejtette, hogy amennyiben Bertók Béla életét történészi szemmel néznénk, akkor annak nagy részében nem látnánk mást, mint gondokat, próbákat, nyomorúságot és szerencsétlenségeket. – Hívő szemmel azonban láthatjuk, hogy Isten gondviselése és áldása kísérték életét. Utólag felismerhetjük, hogy az Úr mindent úgy formált, hogy annak később értelme és szerepe volt az életében és a szolgálatában – összegezte Bertók Béla püspök életét a zápszonyi lelkipásztor.

A megemlékezést Hadnagy István, a Beregi Református Egyházmegye főgondnokának imádsága, majd a Kovács család zenés szolgálata követte.

kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_10

Fotó: Fábián Zoltán

Ezután Pásztor Dániel tiszáninneni püspök igei szolgálatára került sor, amelynek alapjául a nyitó istentiszteleten magyarázott 100. zsoltár folytatása (Zsolt 100,4–5) szolgált. Az igehirdető szerint van valami zavarba ejtő abban, ahogyan a Kárpátalján élők mindig bizakodással tekintenek a jövőjükre és az Istentől kapott helyzetükre. Magasztalásra és dicsőítésre buzdítva a jelenlévőket kiemelte, hogy a reménység hálaadással kezdődik. Hozzátette, hogy az elhangzott történelmi visszatekintésből is jól látszik, hogy Isten a nehéz időkben, a megpróbáltatások idején is hűségesen a kárpátaljai nép mögött áll, legyen szó Gulágról, háborúról vagy éhezésről. Igehirdetésének végén Pásztor Dániel Isten szeretetéről és hűségéről beszélt, amely nemzedékről nemzedékre megmarad.

kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_9

Fotó: Fábián Zoltán

Ezt követően Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, nem csupán azért hálás, mert az elmúlt száz év eseményei és történései összekötik a kárpátaljai és a felvidéki reformátusokat, hanem azért a kegyelemért is, amit Istennek a szeretete Krisztusban hozott el.

kárpátaljai_emlékzsinat_fotó_fábián_zoltán_11

Fotó: Fábián Zoltán

Zán Fábián Sándor záróbeszédében a zsinatot a kárpátaljai magyarság „kis országgyűlésének” nevezte. Elmondta, hogy több mint egy évtizede Isten azt a gondolatot adta neki, hogy Kárpátalja református népét össze kell gyűjteni azért, hogy hit- és bűnvallást tegyen, bocsánatot és áldást kérjen. Akkor született meg a családi csendesnap ötlete, a programot rendszeresen megszervezik Kárpátalján. Zán Fábián Sándor az egyházkerület százéves fennállásáról szóló emlékzsinaton hasonló cselekedetekre szólította fel a jelenlevőket, mint amilyeneket az elődök mutattak számunkra például. A püspök kiemelte, hogy ha a hazájukban maradottak továbbra is hűségesek lesznek Isten Igéjéhez, akkor élet marad Kárpátalján, és visszavágynak majd az elvándorlók oda, ahonnan elmentek egyszer.

A hitvallástételt követően Zán Fábián Sándor az egyházkerületek meghívott vezetőit megajándékozta a Kárpátaljai Református Egyházkerület százéves jubileuma alkalmából megjelent emlékkönyvvel, majd felhangzott a kárpátaljai reformátusok hitvalló éneke és a nemzeti imádság.