Huszadik püspökét szentelte fel a Tiszáninneni Református Egyházkerület

A Tiszáninneni Református Egyházkerület területileg a legkisebb a négy magyarországi református egyházkerület közül. A sajátos történetű kerület egyházmegyéinek és gyülekezeteinek száma sokszor változott az évszázadok alatt, jelenleg négy egyházmegye és mintegy háromszáz anyaegyházközség tartozik hozzá.

Tabula_hungariae - tiszáninneni kerület.jpg (Wikipedia)

A Tiszáninneni Egyházkerület területe a Tabula Hungariae-én, Magyarország első fennmaradt nyomtatott térképén, amelyet feltehetően a magyar Lázár deák készített a 16. században

Fotó: Wikipedia

A Tiszáninneni Református Egyházkerület tulajdonképpen a történelmi Magyarország északkeleti része, amelyet viszonylagosan védett az ellenreformáció időszakában sajátos történelmi, földrajzi és hatalompolitikai helyzete. A bécsi udvarból irányított ellenreformáció már kevésbé ért el Magyarország keleti feléig, a török befolyás a terület déli határáig tartott és ebben az időszakban védelmet jelentett, hogy az erdélyi fejedelemség hatókörét erre a területre is kiterjesztette.

„E viszonylagos védettségnek a következménye, hogy egyházkerületünk területén sok műemléképület megmaradt és a református hitvallás bástyái is erősebbek voltak” – írta Mészáros István, Tiszáninnen korábbi püspöke Dienes Dénes Tanulmányok a Tiszáninneni Református Egyházkerület történetéből című kötetének előszavában.

Egyházmegyei unió

Miután a magyarországi reformációt követően terjedésnek indultak a „helvét hitelvek”, Felső-Magyarországon is egyházmegyék szerveződtek, de a még a 17. században sem alkottak egységes egyházkerületet és így nem is állítottak fel püspöki hivatalt. Az egyházmegyék egymástól függetlenül, egyfajta unióban éltek, az azokat vezető esperesek pedig püspöki jogokat gyakoroltak a saját egyházmegyéikben. Az esperesi-püspöki jogkörök összefonódása Tiszáninnen sokáig megmaradt és csak 1733-ban, a hernádnémeti zsinaton választottak püspököt.

– A püspökválasztásra azért került sor, mert a II. Carolina Resolutiót előkészítő királyi kormányzat négy református egyházkerületet engedélyezett, ezért a tiszáninnenieknek is ebben a szervezeti a formában kellett folytatni az életüket – magyarázza Dienes Dénes, miért volt szükség végül a püspökválasztásra.

A hernádnémeti zsinat előtt legalább két alkalommal tettek lépéseket a tiszáninneni esperesek arra, hogy püspököt válasszanak maguk közül, de ezek inkább időhúzó és látszatelhatározások voltak, amelyeket végül nem követett érdemi intézkedés. Ezek közül az egyik volt az 1646. évi szatmárnémeti zsinaton hozott határozat. A zsinatot a fenyegető egyházszakadás miatt hívták össze, ahol többek között határozatba foglalták azt is, hogy Tiszáninnennek püspököt kell választania.

Hiába sürgette személyesen a szatmárnémeti végzés végrehajtását I. Rákóczi György, a fejedelem 1648-ban bekövetkezett halála után „a tiszáninneni esperesek válláról lehullott a püspökválasztás terhe” – fogalmaz Dienes Dénes a fentebb említett tanulmányában. Az egyháztörténész kiemeli, hogy a tiszáninneni esperesek nem dogmatikai ellenvetés vagy alapállás miatt nem választottak püspököt maguk közül, hanem megkedvelték a sajátos történelmi helyzet során kialakult egyházmegyei függetlenséget. Mindez addig működött, amíg egy újabb meghatározó történelmi helyzet miatt változtatni nem kényszerültek ezen.

I rákóczi györgy.jpg

I. Rákóczi György fejdelem halála után „a tiszáninneni esperesek válláról lehullott a püspökválasztás terhe”

Fotó: Wikipedia

Első püspökválasztás Tiszáninnenen

Ez a történelmi helyzet a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke után hozott protestánsellenes törvények megalkotása, valamint III. Károly király vallásügyi rendelete volt. A Carolina Resolutio bár szűkre szabta a protestáns felekezetek életterét, annyi haszna mégis volt, hogy törvényes alapot jelentsen a megmaradásért vívott küzdelemben. A törvény előírta a protestánsoknak, hogy adjanak számot egyházkerületeik számáról és azok vezetőiről is.

Dienes Dénes tanulmányában olvashatjuk, hogy két tiszáninneni református nemes, Ráday Pál és Vay Ábrahám hamar felismerte, hogy a tiszáninneni helyzet nem tartható fenn és a fennálló állapot „nem fogja elnyerni a hivatalos politika jóváhagyását, s ez törvényen kívüli helyzetbe sodorhatja az itteni reformátusságot.” Ráday és Vay szerint a kerületi egység megkönnyítené az ellenreformációval szembeni védekezést is. Vay Ábrahám volt az, aki felvetette a világi főgondnok tisztségét is.

Végül 1733. január 6-án a Zemplén vármegyei Hernádnémeti községben gyűltek össze a tiszáninneni egyházmegyék küldöttei, hogy eleget tegyenek a Carolina Resolutio által támasztott feladatoknak, itt választották meg az egyházkerület első püspökét, Szentgyörgyi Sámuel borsod-gömöri esperest is.

A kerület egysége végül 1734-ben, a II. Carolina Resolutiónak való megfelelés miatt jött létre, ebben írta elő III. Károly, hogy négy református egyházkerület működhet az országban, amit egy-egy superintendens, azaz püspök vezethet.

Szentgyörgyi Sámuelt is ebben az évben szentelték fel a Hernádnémeti református templomban. A püspök, „leterített szőnyegre térdelve, jobb kezében a magyar Bibliát tartva, baljában a Helvét Hitvallást, ezeknek közepette volt az eskü, ő általa tisztán ismételve, ekképpen megerősítve ünnepélyesen felszenteltetett, egekbe hatoló imádsággal, a tisztelendő abaújvári egyházmegye seniora, az igen tiszteletre méltó, nemes és tudós Szentandrási Mihály által” – idézi tanulmányában Dienes Dénes az abaúji jegyző, Nádudvari Mihály beszámolóját. A leírásból kiderül az is, hogy Szentandrási Mihály rangidős esperesként végezte a beiktatás szolgálatát.

– Tiszáninneni hagyomány, hogy az esperesek szentelik föl a püspököt. A rangidős esperes vagy a korelnök prédikál, és kézrátétellel mondanak egy-egy áldást a többiek. Ettől néhány esetben eltért az egyházkerület – mondja Dienes Dénes.

Szent_Györgyi_Sámuel_aláírása Wikipedia

Az első tiszáninneni püspök, Szentgyörgyi Sámuel aláírása

Fotó: Wikipedia

Egyházmegyék és Trianon

A protestáns egyházak megtűrt szerepükből 1791-ben, a szabad vallásgyakorlásról szóló törvény megalkotása után válhattak – szinte – egyenrangúvá a katolikus egyházzal. Szabadon építhettek templomot és iskolát, a katolikus egyház semmiféle felügyeletet nem gyakorolhatott felettük. Ebben az évben a reformátusok zsinatot tartottak Budán, ahol létrejött az egységes szervezetű magyar református egyház. 1799-ben a tiszáninneni egyházkerület négy egyházmegyéjéből hetet szervezett, amelyek az 1920-ban kialakított új országhatárokig szinte változatlanok maradtak.

A Trianon után kialakult országhatárok miatt a tiszáninneni egyházmegyékből volt, amelyik teljes egészében, más pedig részben az akkor létrejött Csehszlovákiához került, ekkor újra kellett rajzolni az anyaországban maradt egyházmegyék határait is. Miután az 1938-as, első Bécsi döntés után Felvidék egy része újra Magyarországhoz tartozott, így egy időre visszaállt a világháború előtti egyházmegyei szerkezet, aminek az 1947-es párizsi békeszerződés vetett véget. Öt évvel később a tiszáninneni egyházkerületet beolvasztották a tiszántúliba, mert a kerület nem akart lemondani a sárospataki teológia működtetéséről. Ekkor jött létre a rövid életű Tiszavidéki Református Egyházkerület.

A tiszáninneni egyházkerület 1957 óta újra önálló, de megtartotta egyházmegyéinek az 1952-es egyesüléskor kialakított határait. Érdekesség, hogy a határon túlra szakadt magyar reformátusokkal való összetartozás jeleként a borsodi egyházmegye nevét 2000-ben Borsod-Gömörre változtatták. A 2004-es Európai Uniós csatlakozás után egyre gyakrabban fordult elő, hogy átjárnak egymáshoz szolgálni a határmenti lelkipásztorok.

Fejes István püspök 1913-ban, a Vasárnapi Újságban megjelent fényképen (Wikipedia)

Fejes István püspök 1913-ban a Vasárnapi Újságban megjelent fényképen

Fotó: Wikipedia

Püspökök Tiszáninnenen

Szentgyörgyi Sámuel püspökké választása óta még tizennyolc püspököt szenteltek fel a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Közülük is kiemelkedik a kerület harmadik püspöke Szalay Sámuel, aki a cseh-morva misszió legjelentősebb szervezője volt, valamint a püspökök sorában nyolcadik Zsarnay Lajos, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején vezette az egyházkerületet, illetve az önkényuralom idején kiadott pátenssel szembeni tiszáninneni ellenállást. Tiszáninnen tízedik püspöke, Fejes István nem csak református lekész, hanem költő is volt. Számos református ének, például az Egyedüli reményem kezdetű 276. dicséret szövege is tőle származik. Meg kell említeni Révész Kálmánt, Tiszáninnen tizenkettedig püspökét is, aki Trianon után szervezte újjá az egyházkerületet.

A huszadik

Pásztor Dániel a Tiszáninnen huszadik felszentelt püspöke. 1966-ban született Szikszón, lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 1992-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1990-ben Németországban az EKD ösztöndíjasaként nyelvi tanulmányokat folytatott a Goethe Intézet szervezésében. Tanulmányai befejezése óta a sajóvelezdi és dubicsányi református egyházközségek lelkipásztora. 2003-tól tagja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának. 2015-2020 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. 2021. január 9-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

Az avasi református templomról

Kevés olyan város van Magyarországon, ahol tizenkét református templom tornya törne az ég felé. S bár valójában Miskolcon tényleg tizenkét református templom található, az avasi templom tornya már lassan ötszáz év óta a templom mellett áll.

Miskolc óvárosának legrégibb épülete bár eredetileg katolikus templom volt, azt a reformáció óta a reformátusok használják. A templomot román stílusban kezdték el építeni a 13. században, majd fokozatosan bővítették, végül a 15. század végén háromhajós, késő gótikus stílusú csarnoktemplommá építették át. A 16. század közepén a törökök gyújtogatásának esett áldozatul az épület, a gótikus bordás boltozat a tetővel, illetve a toronnyal együtt megsemmisül. Több mint húsz évig állt tető nélkül, miközben a reformáció hatására 1554-ben létrejött a Miskolci Református Gyülekezet, a mai Miskolc-Avasi Református Egyházközség elődje. A reformátusok 1557-ben harangtornyot építettek a templom mellett, majd 1563 és 1569 között a templomot is átépítették. Mivel a harangtorony az elmúlt csaknem ötszáz évben nem égett le, ezért a zömök megjelenésű, négyzetes alaprajzú épület bárdolt tölgyfából készült, hatszögű gúlasisakkal fedett tetőszerkezete még jórészt eredeti.

Különlegessége a templomnak még a tizenhárom nagyméretű, hármas osztású, kőrácsokkal díszített gótikus ablaka is, amelyek más és más formájú rácsozatot alkotnak. A templomban őrzik azt a reneszánsz-korabeli királyi stallumot (ülőpad), ami az egyetlen fennmaradt bútor Mátyás király firenzei hatású reneszánsz udvarának berendezési tárgyai közül.

Külön emléktábla őrzi a templomban Dévai Bíró Mátyás nevét, aki az első magyar reformátorként hirdette Isten igéjét arról a szószékről, ami most is a templomban áll. Az első miskolci református lelkipásztor Hewessy Mihály prédikátor volt.

Az avasi református templomnak két orgonája is van. Az idősebb orgonát Angster József építette 1895-ben, amit 2016-ban teljeskörűen felújítottak. A templom második orgonáját 2006-ban adták át. Az Angster orgona a templom nyugati, míg a Váradi orgona a keleti felében kapott helyet. Az avasi templom híres tökéletes akusztikájáról, így gyakran szolgál orgona és kórus hangversenyek helyszínéül.

Az avasi református templomot Miskolc legrégebbi sírkertje veszi körül, ahová a feltárások szerint már az Árpád-kor óta temetkeznek. A legrégebbi, ma is látható sírkövek a XVII. és XVIII. századból származnak. A többi sírkő az 1800-as évekből és a XX. századból való.

Forrás: Miskolc-Avasi Református Egyházközség

Avasi templom 1935 Fortepan / Somlai Tibor

Az avasi templom 1935-ben

Fotó: Fortepan / Somlai Tibor

Az írás a Reformátusok Lapja legfrissebb számában jelent meg, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!