Nemzeti himnuszunk és a református hagyomány

A Himnusz születésének 200. évfordulójára 2023. január 21-én a Debreceni Református Kollégium Múzeumában kiállítás nyílt, amely a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményeiben őrzött dokumentumok segítségével mutatja be Kölcsey Ferenc (1790–1838) és nemzeti imádságunk debreceni kapcsolatait: a város, a lakóház, a kollégiumi diákélet emlékei mellett a Himnusz szellemi gyökereire és a költő debreceni utóéletére is kitekint. Az egész évben látogatható kiállítás forgatókönyvének néhány gondolatát felidézve az alábbiakban Kölcsey versének születésnapjára emlékezünk, amely néhány évtizede a magyar kultúra napja is.

Kölcsey Ferenc portréja, Nagy E. és Fekete alkotása 1907-ből, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tulajdona

Kölcsey Ferenc portréja, Nagy E. és Fekete alkotása 1907-ből (a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tulajdona)

Kölcsey Ferenc nagy múltú és igen kiterjedt szatmári református köznemesi család sarja volt. Debrecenen kívül máshová nem járt iskolába: 1796–1809 között közel tizenhárom esztendőt töltött a cívisváros református kollégiumában. Korai árvasága, egyik szemének kisgyermekkori elvesztése és érzékeny alkata következtében a tehetséges ifjú annak ellenére is ridegnek érezte az intézmény szellemiségét, hogy nem a kollégium épületében, hanem a család közeli házában lakott. Debrecen iránt érzett idegenkedését atyai barátjának, Kazinczy Ferencnek címzett leveleiben nem is titkolta: „Lett légyen Debrecen szebb érzésű emberekkel teljes, mégis szenvedéseimnek helye volt ő.” Ennek ellenére kiváló műveltségét, nyelvtudását Debrecenben szerezte európai hírű kiváló professzoraitól (Budai Ézsaiás, Sárvári Pál, Ercsei Dániel), igazat adhatunk tehát a Himnusz két világháború közötti kiváló méltatójának, Mészöly Gedeonnak, aki úgy látta, hogy „olyanná, amilyenné lett, csak református főiskolában lehetett, s a Hymnust úgy, amint megírta, csak református főiskola neveltjeként írhatta meg”.

Kölcsey Ferenc Debrecenből előbb Álmosdra, majd Szatmárcsekére költözött. Itt írta költeményét 1823. január 22-én. Kéziratát ma az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. Nyomtatásban 1829-ben jelent meg, zenéjét pályázati felhívásra 1844-ben Erkel Ferenc szerezte. A közakarat már a XIX. század derekán Kölcsey versét emelte a nemzeti himnusz rangjára: 1848. március 15-én a Nemzeti dal és a Szózat mellett ez is elhangzott a Nemzeti Színházban. Sikere azóta is töretlen, bár a kommunizmus évtizedeiben a privát szférába szorult: szövegét elsősorban magán- és egyházi rendezvényeken énekelték. Jogi státuszát az 1989-es alkotmánymódosítás, majd újabban Magyarország alaptörvénye erősítette meg.

A Himnusz történelemszemlélete ahhoz a Szent Ágoston-i hagyományhoz kapcsolódik, amely az egyéni és a közösségi sorsot egyetemes üdvtörténeti távlatba helyezi. Középkori krónikáink, majd XVI–XVII. századi református prédikátoraink és a katolikus Zrínyi Miklós is így tekintenek népünk történetére. A debreceni kollégium könyvtárában a diák Kölcsey ennek a hagyománynak számos írásos emlékével is találkozhatott. Kazinczy Ferenc kérésére kéziratokat másolva ismerkedett meg többek között az Újszövetség-fordító és nyelvtaníró Sylvester János, a reformáció korabeli énekszerző, Batizi András, a zsoltárfordító Szenci Molnár Albert, a Bibliát újrafordító Komáromi Csipkés György és a XVII. századi kiváló erdélyi professzor, Apácai Csere János szövegeivel. A XVI. századi históriás énekek és jeremiádok szerzői, ószövetségi mintákat követve, közösségi bűnbánatot hirdettek, miközben a tatár és török jelenlétére Isten büntetéseként tekintettek. „Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben…” – vallja Kölcsey is. A versben megnyilvánuló közbenjáró (Dávidházi Péter szavaival: paraklétoszi) szerep azonban nemcsak ószövetségi gyökerű, hanem jogi természetű is. Ez eredményezi a vers kettős, szakrális (vallásos) és világi (nemzeti) jellegét. Innen a versvilág időtlen jelene, amely értelmet ad a költemény alcímének is: a magyar nép zivataros századaiból. Hogy Kölcseyt milyen mélyen érintette a kora újkor hazai protestáns prédikátorainak történelemszemlélete, arról egy tíz évvel későbbi naplóbejegyzése is tanúskodik: „Ne félj, mond egykor Wesselényi, Isten a magyart, mint választott népét, nem hagyja el. Meg kell vallani: e választott nép semmivel sem jobb, mint ama másik, melyet Isten hosszú türelem után végre széjjelszórt. Azonban csakugyan nyilvánvalók rajtunk az isteni pártfogás jelei; mert anélkül, saját bűneink következtében, már régen el kellett volna süllyednünk. De a hatalmas béketűrése még el nem fogyott.” (Kölcsey naplója, 1833. június 26.)

A Himnusz hátterében sok egyéb szellemi forrás mellett tehát bibliai és énekeskönyvi hatások is állnak. Farkas András bibliai históriás éneke (1538) a Kárpát-medencébe telepedett magyarságot az ígéret földjére jutó Izráel népéhez hasonlítja. Bendegúz vére, az ért kalász, a nektárt csepegtető tokaji szőlők előképeit megtaláljuk Farkas énekében: bő kenyerű Pannonia, felföldi jó borok, Dráva, Szamos, Maros vize, szép zsíros füvek. De a bűnhődés okát is hasonlóképpen látja: „haragra indítók hitetlenségünkkel…”

Himnusza nyitó és záró versszakában Kölcsey két gyakran vitatott sorral toldja meg az egyházi énekhagyományt, hiszen keresztyén felfogás szerint nem lehet előre megbűnhődni a jövendőt. A költő azonban nem teológus, és így nem is szorul mentegetésünkre, jóllehet még e gondolatnak is megvannak az ószövetségi előzményei: „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze bűneiért.” (Ézs 40,2) Kölcsey szerint a büntetés kétszeres mértéke, amit történelme során népünk annyiszor megtapasztalt, maga után vonhatja a kegyelem kétszeres kiáradását is, ami egyszerre fedezheti be a „multat s jövendőt”.

A kutatás újabban rámutatott, hogy Kölcsey a hatodik bűnbánati zsoltár (130. genfi zsoltár: Tehozzád teljes szívből…) versformájára írta költeményét, vagy ennek ritmusa legalábbis ott lüktetett a lelkében; e zsoltár dallamára akár ma is énekelhető.

Isten, áldd meg a magyart
kedvvel, bőséggel
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
(Kölcsey Ferenc)

Ez esztendőt áldással,
Ez esztendőt áldással,
Koronázd meg Úr Isten,
Hogy víg hálaadással,
Hogy víg hálaadással
Dicsérje neved minden.
Tetőled jőnek
Kedves napjai az időnek;
Nyújts hát, kérünk,
bőséget
Kezeddel,
Tőlünk a békességet
Ne vedd el;
De midőn megtartod
testünket,
Ne hagyd el lelkünket!”
(Budai Ézsaiás)

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én zárta le Himnusza kéziratát, a szöveg tehát az év első napjaiban keletkezett. Ezt a kézirat datálása mellett a vershelyzet is igazolja, amely újévköszöntő egyházi énekeinkre emlékeztet. A műfaj középkori előzményein kívül Kölcsey egykori debreceni professzora, a későbbi püspök, Budai Ézsaiás énekszövegét is ismerhette, amely az 1806-os (1811-ben megjelenő) új debreceni református énekeskönyvben látott napvilágot, és énekeskönyveink azóta is közlik. A két szöveg közötti nyelvi áthallások elég egyértelműek.

Református egyházunk Kölcsey Ferenc Himnusza későbbi népszerűsítésében is meghatározó szerepet játszott. Talán nem véletlen, hogy egyházi énekeskönyvünkbe két versszakkal először Trianon után került be (Baltazár-féle énekeskönyv, 1921). A „nemzeti imádság” megnevezés is ez idő tájt kezdett elterjedni. Himnuszunk összes versszakával először az 1948-as református énekeskönyvben találkozunk. Legújabb énekeskönyvünk már csak az első versszakot közli. Érdekességként említhetjük, hogy a román kultuszminisztérium betiltotta a Himnusz éneklését az erdélyi református egyház istentiszteletein. Az egyházi főhatóság azonban kijátszotta a tilalmat, mondván, hogy az 1923-as énekeskönyvbe a „figyelmeztetést be nem iktathatta, mert az az ív már korábban ki volt nyomtatva”.

Magyar népünk „zivataros századai” Kölcsey korával nem értek véget. A nemzeti imádságunkban megfogalmazódó magyar sorsélményt 1848–1849, a két világháború és 1956 eseményei ismételten fölerősítették nemzeti tudatunkban. Így aztán szorongattatásokkal terhes világunkban Kölcsey szövege bizony még ma is reális önismeretre taníthat bennünket.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!