SDG 100

Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség! Ezt a szerzetesi hagyományokból eredeztethető, a reformáció által újra felfedezett és középpontba helyezett felkiáltást választották 100 éve diákszövetségük nevéül a somogykiliti csendeshétre elvonuló pesti teológus diákok. Az alapító okiratban foglaltak azokat a teológus hallgatókat kívánták egybefogni, akik azt vallották, nem lehet lelkipásztori szolgálatot végezni a Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül. Ezért magukat mélyebb és teljesebb Krisztus-követésre kötelezték el, és arra, hogy ennek gyümölcsei a hétköznapi életben is jobban látszódjanak.

Az SDG eredetileg csak a teológusok belső lelkiségi mozgalma volt. A kevesek erkölcsi programja azonban évről évre, lépésről lépésre sokakat gyarapító és nemesítő, az egész társadalmat formálni kívánó kezdeményezéssé vált.

Vezető aktivistái nyugati tapasztalatot szerzett, tanult és vezetésre termett fiatal teológusok, lelkészek voltak, akik a kor legmodernebb módszereit használták fel az üzenet terjesztésére, a közösségszervezésre, a társadalmi cselekvésre. Lapokat indítottak (Református Diákmozgalom, Új Magyarság, Magyar Út), könyveket adtak ki, konferenciákat szerveztek. Jelképük kezdetben a világló gyertya volt, és valóban a magyar történelem egyik lesötétebb időszakában, a trianoni országvesztés és a mélyülő politikai és társadalmi krízisek árnyékában világítottak az evangélium fényével.

A történelmi kálvinizmus teológiai talapzatán állva hitték és hangoztatták, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatban nemcsak az egyén, hanem a közösség, az egyház, de az egész társadalom is gyógyulást kaphat: az egész magyarságnak Isten dicsőségére, az ő megújító erőiből táplálkozva lehet élnie. Sajtójukban, konferenciáikon az olyan égető és az egyházi és világi elit által sokszor szőnyeg alá söpört problémákat vették elő, mint az egyke, a földreform, az alkoholizmus, a társadalmi egyenlőtlenségek vagy a szekularizáció. Egyaránt szót emeltek a kommunizmus és a nácizmus ellen. Harmadik utat emlegettek, de elsősorban Krisztus útjára akarták terelni az embereket.

Cselekedjen az egyház! – intéztek bátor memorandumot (1934) a „fiatalság” nevében a „püspökökhöz”. Hangjukat meghallották, Ravasz László a tettre kész csapat erőit becsatornázta nemcsak a meglanyhuló népegyház megújulásáért folytatott szolgálatába, hanem a magyarság politikai és társadalmi útkeresésébe is. A közegyház védnöksége lehetővé tette, hogy az 1943-as szárszói SDG-konferencián szabad politikai diskurzus folyjon bal- és jobboldaliak között Magyarország jövőjéről.

Azonban az SDG ereje nem csak a lapokban, kiadványokban, a szárszói és egyéb konferenciák nyilatkozataiban rejlett. A főiskolákon, egyetemeken, de a gimnáziumokban, majd alsóbb osztályokban, sőt tanoncok és munkások között is szerveztek „collégiumokat”, kiscsoportokat, ahol a fiatalok leghétköznapibb kérdéseit, gondjait-bajait meghallgatva mondhatták el nekik, mit jelent Isten dicsőségére élni. A német megszállás alatt sok SDG-s vett részt az ellenállásban, a kiugrási kísérletben, többen tették kockára életüket az embermentésben. Végül a kommunista diktatúra nemcsak mint missziói lelkületű vallásos szervezetet, hanem mint az alulról jövő kezdeményezések, az önszerveződés és nyílt párbeszéd terepét is veszélyforrásként jelölte meg az SDG-t és megszüntette. Az SDG szellemi öröksége, de különösképpen az ott hitre jutó, általa tartást kapó, egyházhoz és nemzethez való hűséget tanuló egykori tagok csendes tűrése, kitartása megtartó erőként szolgált reformátusságunk számára a diktatúra egyházszűkítő kihívásai között is.

„Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze” (2Tim 2,3) – hangzott 100 éve és hangozhat ma is Isten kegyelméből szabadon az SDG igei jelmondata. Adja Isten, hogy az „öreg SDG-sek” példája ma is abban hasson a leginkább, amit az alapítók célul kitűztek: hogy megláthassuk, milyen jó és üdvös Isten dicsőségére élni. Soli Deo Gloria!

A szerző a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti Tanszékének docense

Az írás a Reformátusok Lapja e heti számában jelent meg, melyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!