előző nap következő nap

„Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!” Mk 10,17–31

17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 18 Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. 19 Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” 20 Ő pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21 Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! 22 A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. 23 Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok! 24 A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26 Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? 27 Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. 28 Péter ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29 Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, 30 az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. 31 De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.

Bibliaolvasó Kalauz – Bíró Botond igemagyarázata

„Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!” (24). Isten országáról könnyen kialakulhat az az elképzelésünk, hogy mindenkinek jár, aki már eleget szenvedett, mert megérdemli vagy kívánkozik utána. Isten országa azonban nem más, mint Isten akaratának tökéletes megvalósulása. A legnagyobb küzdelmeink egyike az ő akaratát a miénk elé helyezni. Ezt a harcot egyedül nem is tudjuk megnyerni (27), csak Isten győzhet meg arról, hogy az ő követése nagyobb gazdagság minden más kincsnél.

RÉ21 746 RÉ 267

Pünkösdi himnusz | 543 | Jövel, teremtő Szentlélek

„Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát.” 2Krón 9,13–31

13 Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, hatszázhatvanhat talentum volt, 14 azon kívül, amit az árusok és a kereskedők hoztak. Az arab királyok és a birodalom helytartói is hoztak aranyat és ezüstöt Salamonnak. 15 Csináltatott Salamon király kétszáz hosszú pajzsot vert aranyból: mindegyik hosszú pajzshoz hatszáz sekel vert aranyat használtak fel, 16 továbbá háromszáz kerek pajzsot vert aranyból: mindegyik kerek pajzshoz három mina aranyat használtak fel; ezeket a király a Libánon-erdő palotába helyezte el. 17 Csináltatott a király egy nagy elefántcsont trónt, és bevonatta színarannyal. 18 Hat lépcső vezetett a trónhoz. Egy aranyzsámoly volt a trónhoz erősítve, az ülőhely két oldalán pedig karfák voltak, és két oroszlánszobor állt a karfáknál. 19 Tizenkét oroszlánszobor állt a hat lépcső mindkét oldalán. Nem készült ilyen egyetlen más országban sem. 20 Salamon király minden ivóedénye aranyból volt, a Libánon-erdő palota minden edénye is tiszta aranyból volt. Az ezüstöt semmire sem becsülték Salamon idejében, 21 mert a király hajói Tarsísban jártak Hírám szolgáival együtt. Háromévenként érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak. 22 Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. 23 A föld összes királya igyekezett Salamonhoz eljutni, hogy hallhassa bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. 24 Ajándékot is hozott mindegyik: ezüst- és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és öszvéreket. Így ment ez évről évre. 25 Salamonnak lettek istállói, amelyek négyezer fogat lovat és harci kocsit tudtak befogadni, és volt tizenkétezer lova. Ezeket a harci kocsik városaiba meg maga mellé, Jeruzsálembe rendelte a király. 26 Így uralkodott minden király felett az Eufrátesztől a filiszteusok földjén át Egyiptom határáig. 27 A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az alföldön. 28 Salamonnak Egyiptomból és egyéb országokból hozták a lovakat. 29 Salamon történetének egyéb részei, elejétől a végéig meg vannak írva Nátán próféta történetében, a sílói Ahijjá próféciájában és Jedó látnoknak Jeroboámról, Nebát fiáról írt látomásaiban. 30 Salamon negyven évig uralkodott Jeruzsálemben egész Izráel felett. 31 Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Roboám lett a király.

Az Ige mellett – Vassné Baki Ilona igemagyarázata

(22) „Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát.” (2Krón 9,13–31)

Salamon hatalmas gazdagsága többféle bevételből származott, éves jövedelme több mint húsz tonna arany. „Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, hatszázhatvanhat talentum volt, azon kívül, amit az árusok és a kereskedők hoztak. Az arab királyok és a birodalom helytartói is hoztak aranyat és ezüstöt Salamonnak.” (13–14) Emellett kapott ajándékokat a hozzá látogatóba érkező uralkodóktól, kiépült a tengeri kereskedése is. A különböző királyokkal, országokkal kialakított szövetséges viszonyai, jó kapcsolatai fölvirágoztatták az országot. Uralkodása békés korszak volt, Izráel aranykora. Isten hűséges maradt adott szavához, ígéreteihez. Salamon a bölcsessége mellé valóban mérhetetlen gazdagságot is kapott. De a pompa és a mérhetetlen gazdagság megtarthatja-e az ember életét? „Mindent pontosan úgy találtak”, ahogyan előre megmondta az Úr (Lk 19,32). Minden éppen úgy történt, ahogy az Úr előzőleg kijelentette: a bölcsesség, a gazdagság és a Salamon hűtlensége, bálványozása miatt bekövetkező ítélet is. Jézus életének visszatérő mozzanata: születése – szenvedése – feltámadása és a Szentlélek kitöltetése – minden úgy történik, amint előre megmondatott. Az ő szava sziklaszilárd alap, amelyre ráépíthetjük az életünket.

május 26.