előző nap következő nap

„Pontosan úgy táboroztak... és úgy indultak el... ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek” 4Móz 2

1 Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr: 2 Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak. 3 Elöl, kelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahsón, Ammínádáb fia. 4 Serege hetvennégyezer-hatszáz számba vett emberből áll. 5 Mellette táborozzék Issakár törzse. Issakár fiainak a fejedelme Netanél, Cúár fia. 6 Serege ötvennégyezer-négyszáz számba vett emberből áll. 7 Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme Elíáb, Hélón fia. 8 Serege ötvenhétezer-négyszáz számba vett emberből áll. 9 Júda táborának a seregei összesen száznyolcvanhatezer-négyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell elsőnek elindulniuk. 10 Dél felől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elícúr, Sedéúr fia. 11 Serege negyvenhatezer-ötszáz számba vett emberből áll. 12 Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme Selumíél, Cúrísaddaj fia. 13 Serege ötvenkilencezer-háromszáz számba vett emberből áll. 14 Azután következik Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme Eljászáf, Deúél fia. 15 Serege negyvenötezer-hatszázötven számba vett emberből áll. 16 Rúben táborának a seregei összesen százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk. 17 Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak el, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeik szerint. 18 Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elísámá, Ammíhúd fia. 19 Serege negyvenezer-ötszáz számba vett emberből áll. 20 Mellette legyen Manassé törzse. Manassé fiainak a fejedelme Gamlíél, Pedácúr fia. 21 Serege harminckétezer-kétszáz számba vett emberből áll. 22 Azután következik Benjámin törzse. Benjámin fiainak a fejedelme Abídán, Gidóní fia. 23 Serege harmincötezer-négyszáz számba vett emberből áll. 24 Efraim táborának a seregei összesen száznyolcezer-egyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk. 25 Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahíezer, Ammísaddaj fia. 26 Serege hatvankétezer-hétszáz számba vett emberből áll. 27 Mellette táborozzék Ásér törzse. Ásér fiainak a fejedelme Pagíél, Okrán fia. 28 Serege negyvenegyezer-ötszáz számba vett emberből áll. 29 Azután következik Naftáli törzse. Naftáli fiainak a fejedelme Ahíra, Énán fia. 30 Serege ötvenháromezer-négyszáz számba vett emberből áll. 31 Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk, hadijelvényeik szerint. 32 Ennyien voltak, akiket számba vettek Izráel fiainak a nagycsaládjaiból. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban, akiket számba vettek seregeik szerint. 33 De a lévitákat nem vették számba Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. 34 Izráel fiai eszerint jártak el. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik szerint, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan Mózesnek megparancsolta az Úr.

Bibliaolvasó Kalauz – Rácz Lajos igemagyarázata

„Pontosan úgy táboroztak... és úgy indultak el... ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek” (34). Az Úrral együtt járva, a rabszolgahad a pusztában válhat a szövetség népévé. Ma sincs ez másként. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott [sátorozott], és láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14). Ha vele járunk, jelenléte ma is biztonságot és garanciát nyújt: „...és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Ezen az úton, a teljesség felé haladva bátorítást kapunk: „Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni...” (Jel 21,3). Készüljünk rá!

RÉ21 117 RÉ 117 • IÉ 1Móz 15,1–6 • Zsolt 117

Vasárnapi korálének | 180 | Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár

Heti zsoltár | 92 | Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet

„…Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.” ApCsel 8,9–25

9 Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. 10 A város apraja-nagyja hallgatott rá, és azt mondták: Ő az Isten Hatalmasnak nevezett ereje. 11 Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. 12 De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. 13 Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. 14 Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. 15 Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, 16 mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 17 Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. 18 Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik, 19 és így szólt: Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket. 20 Péter azonban ezt mondta neki: Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát! 21 Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. 22 Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. 23 Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. 24 Simon így válaszolt: Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok! 25 Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot.

Az Ige mellett – Bella Péter igemagyarázata

(19) „…Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.” (ApCsel 8,9–25)

Fülöpöt is viszi a Szentlélek, Samáriában hirdeti Krisztust, és ennek eredménye is lesz. Simon, aki varázslással manipulálta az embereket, csatlakozik. Aztán megérkeznek az apostolok, és a megtértek veszik a Szentlelket. Simon pedig levonja a következtetést: még fizet is érte, de adják el ennek a hatalomnak a titkát. A Simonnak adott válasz nagyon kemény, nem véletlenül. „Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!” Nem érti a mágus, hogy itt másról van szó. Ezeknek az embereknek nincs a kezükben, ami itt történik. Ők vannak az egyetlen hatalom kezében, annak az eszközei, küldöttei. És ez a hatalom mindezt ajándékba adja, annak, akinek akarja, akkor, amikor akarja. Nincs a kezemben Isten, nem irányítom, nem tudom használni a saját érdekemben. Ha így gondolkodom, biztos a kudarc, és kárt okoz. Ajándék, ha részese vagyok, ajándék, ha továbbadom. Amit tehetek, hogy magam a Szentlélekre bízom, adja ő az irányítást.

szept17.