Leuenberg öröksége: együtt megérteni Isten mai üzenetét

Fontos, hogy a Leuenbergi Konkordia szellemiségében élő közösség olyan egyházi minőség horizontján értelmezze önmagát, amely túlmutat történelmi létezésének status quóján, és perspektívát ad a további fejlődéshez – hangsúlyozta Michael Weinrich református teológus professzor az Együtt egyházzá lenni elnevezésű nemzetközi konferencia megnyitóján, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A Leuenbergi Konkordia aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából szervezett eseményen közösségben ünnepeltek az európai protestáns egyházak vezetői és képviselői.

csoportkép Leuenberg öröksége

Az Együtt egyházzá lenni elnevezésű nemzetközi konferencia résztvevői

Fotó: Bodonovics István

Fél évszázad közös, ökumenikus útkeresésének eredményeit ünneplik március 9–11. között a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 1973 márciusában írták alá az európai protestáns egyházak képviselői a Leuenbergi Konkordiát, amely lehetővé tette az úgynevezett szószéki és úrasztali közösséget, valamint megalapította a Protestáns Egyházak Európai Közösségét (GEKE).

Az elmúlt öt évtizedben egyértelművé vált, hogy a keresztyén egyházak tudnak közösséget vállalni egymással hitvallási–teológiai sajátosságaik és történelmi örökségük feladása nélkül. Az idáig vezető útról, a tapasztalatokról és következő évtizedek feladatairól szerveztek szakmai fórumot Debrecenben.

Fekete_Károly

Fekete Károly püspök

Fotó: Bodonovics István

Együtt egy keresztyénebb világért

– Egyházkerületünk Jézus megkeresztelését ábrázoló pecsétje összefoglalja református identitásunk két pillérét: a Szentháromság-hit megvallását és azt, hogy Isten igéjét helyezzük egyéni életünk és az egyház életének középpontjába. Ez az üzenet ma, több mint ötszáz évvel a reformáció után is meghatározza életünket. Isten emberi élettörténetünket is bevonja az ő történetébe. Életünk beágyazódik Krisztus történetébe – köszöntötte Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a konferencia résztvevőit. Mint mondta, Debrecen mindig a magyar protestantizmus szellemi és kulturális központja volt, már a XVI. századtól több szálon kötődött a reformációhoz, ezért örömteli, hogy a város adhat otthont a tudományos fórumnak.

– Több mint ötszáz évvel a reformáció után a Leuenbergi Konkordia aláírásának 50. évfordulója lehetőséget kínál arra, hogy ne csak formális részesei legyünk az európai protestantizmus és a világkeresztyénség XXI. századi történetének, hanem elkezdjük jobban megismerni és megérteni egymást – hangsúlyozta a tiszántúli püspök. – A párbeszéd és a találkozás reményt ad arra, hogy európai protestantizmusunk megújulhat, és szerepet vállalhat egy békésebb, emberibb és szolidárisabb – vagyis keresztyénebb – világ kialakításában.

Meglátni egymásban a testvért

Baráth Béla Levente, a házigazda akadémiai intézmény rektora hozzátette, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem az évszázadok során sohasem volt elszigetelt, a hallgatók rendszeresen megfordultak az európai protestáns tudományosság központjaiban – ezt a ma is élő szokást erősíti az is, hogy vendégül láthatják az Együtt egyházzá lenni konferenciát. – Ez a konferencia, amelyen a GEKE minden európai és különböző felekezetekből érkező – református, lutheránus, metodista – teológusai képviseltetik magukat, jól illeszkedik abba a hagyományunkba, hogy részei vagyunk az európai és Európán túli protestáns teológiai élet nemzetközi hálózatának – fogalmazott a rektor.

Papp László, Debrecen polgármestere is arról beszélt, hogy a település már az 1560-as évek elejétől református várossá vált, napjainkban pedig az ökumenikus gondolkodás jegyében járul hozzá „a szoros vallási együttműködéshez, a lelki egységhez”. – Adja Isten, hogy a mai világkatasztrófák, háborúk és más válságok idején a protestáns egyházak, valamint más egyházi közösségek tagjai és vezetői felismerjék egymásban a testvért, becsüljék meg egymást és kölcsönösen legyenek felelősek egymásért – fejezte ki reményét a polgármester.

Balog_Zoltán

Balog Zoltán püspök

Fotó: Bodonovics István

Az új gondolatok tere

– Azt a meggyőződésemet szeretném hangsúlyozni, hogy tanulnunk kell egymástól és közösségben is. Együttes kihívásunk Európában megtanulni azt, hogyan tudunk megállni a saját lábunkon, a saját erőnkből, hogyan tudunk nem támogatásokból működni – de leginkább azt, hogyan tudjuk egymást támogatni lelkileg – köszöntötte Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a résztvevőket. A dunamelléki püspök szerint a GEKE tagegyházait meghatározza az eltérő történelmi múlt, ez azonban nem elválasztó különbség, hanem egy örökség, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. – Emlékezzünk arra, hogy a nekünk adatott szabadságban újra és újra dolgozzunk együtt, éljünk együtt és dicsérjük együtt Istent! – idézte fel Balog Zoltán Eberhard Jüngel gondolatait.

Miriam Rose, a GEKE elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt ötven évben sok minden megváltozott, a következő évtizedekben azonban még több és drámaibb változásra kell felkészülni. – Szervezetünk akkor marad fenn, ha egyre teljesebben megéli azt, ami mindig is jellemző volt rá: az istentiszteleti közösséget, az elmélyült teológiai munkát és a szoros együttműködést a tanúságtételben és a szolgálatban – magyarázta. Hozzátette: az Együtt egyházzá lenni konferencia célja a reflexió és mások meghallgatása, túllépve a saját nézőpontokon, „hogy minél nagyobb teret adjunk az új gondolatoknak és az ismeretlen perspektíváknak”.

Miriam_Rose

Miriam Rose, a Protestáns Egyházak Európai Közössége elnöke

Fotó: Bodonovics István

Az út a cél

– Az egyházi közösség fogalma áll a Leuenbergi Konkordia középpontjában, ezért ez a fogalom maga a GEKE ekkléziológiai és ökumenikus programja – kezdte Az egyházi közösség megvalósítása című nyitóelőadását Michael Weinrich, a GEKE tanácsának egyik előző elnöke. Mint mondta, a Leuenbergi Konkordia még nem egy „elkészült épület”, a legjobb esetben is csak az „alapkőletétel” – ugyanakkor az „építők” célja továbbra is az, hogy egy olyan egyházért dolgozzanak, amelyről a Biblia tesz tanúbizonyságot. Ebben az értelemben az elmélet és a gyakorlat kezdettől fogva összekapcsolódik, egymásra vannak utalva.

A konkordia a GEKE alapító dokumentumának is tekinthető, ezért az előadó arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösség szempontjából is fontos értékelni az elmúlt fél évszázadot. Bár a szervezet különböző tagegyházakat fog össze, „egy egyházként” ismeri fel önmagát: – Nem azért, mert a tagok valóban szervezeti egységre léptek volna egymással, hanem mert autonómiájuk megtartása mellett a tanúságtétel és a szolgálat értelmezésében azonosak, így egy egyházként értelmezik magukat – fogalmazott.

A GEKE célja, hogy a szilárdan megalapozott teológiai tisztánlátásra és egyetértésre törekedve adjon hangot az európai protestánsoknak. Michael Weinrich hangsúlyozta, hogy a szervezet jelenleg a „serdülőkorában” jár, annak minden pozitívumával és negatívumával. Nem hallgatta el, hogy vannak turbulens, ellentmondásos időszakok, ezért a kritikára is oda kell figyelni, nem feledkezhetünk meg azonban a Leuenbergi Konkordiában foglalt „a megbékélt különbözőségek egysége” kifejezésről sem, amely esetében a hangsúly a „megbékélt” jelzőn van. De ma már a GEKE kapcsán a „megbékélt sokféleség egysége” a meghatározóbb: a különbség ugyanis arra emlékeztet, ami elválaszt, a sokféleség pedig arra, hogy minden, a közösségben részt vevő félnek önmagában is értéke van.

Michael_Weinrich

Michael Weinrich, a GEKE tanácsának korábbi elnöke

Fotó: Bodonovics István

Az előadó úgy látja, az elmúlt ötven év sokszínű ökumenikus tapasztalata az, hogy az egyház célja és küldetése feletti közmegegyezés sikeresebb, mint az egymásnak feszülő hagyományok. – Az Isten Igéjére való jelenkori odafigyelésnek kell a középpontban állnia, nem pedig a múltbeli döntések védelmének – tette hozzá. Az „egy egyház” vagy „együtt egyház” közössége fontos, hogy szem előtt tartsa a „semper reformanda” örök érvényű igazságát, de azt is, hogy „olyan egyházi minőség horizontján értelmezze önmagát, amely túlmutat történelmi létezésének status quóján, és perspektívát ad a további fejlődéshez”.

Az ökumenikus szakértő a jövőre tekintve arra figyelmeztetett, hogy az egyházi közösség valósága összetettebb, mint annak teológiai reprezentációja, így a teológia nem kerülheti meg e tény értékelését. Ennek tükrében mind fontosabbá válik az egyház céljának konkretizálása. – Ameddig az ökumenének nincs meggyőző célja minden egyház számára, addig a közösen keresett útnak magának a célnak is kell maradnia – zárta gondolatait Michael Weinrich.