Áldás, békesség legyen a tanéven!

Szeptember 5-én ünnepélyes keretek között nyitották meg a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 2011/2012-es tanévét Budapesten, a fasori református templomban. 

Ahogy az minden oktatási intézményben szokás, az évnyitó a Himnusz eléneklésével kezdődött. A felcsendülő hangokat a csak egyházi intézmények ünnepségeire jellemző zsoltáréneklés követte. 


Kit kerestek?

képAz Igét Kodácsy Tamástól, a KRE egyetemi lelkészétől hallhattuk: „Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedrón-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt.” (Jn 18,1–9) A lelkipásztor igehirdetésének középpontjában Jézus kérdése volt – „Kit kerestek?” –, illetve a katonák erre adott válasza: „a Názáreti Jézust.” A lelkész rávilágított, csak itt nevezi János evangélista Krisztust Názáreti Jézusnak. Így akarja Isten Fiának emberi mivoltát megmutatni, azt, hogy minden tőle jön. A lelkipásztor magyarázatában azt is kiemelte, hogy ebben a passióban nem Júdás adja fel Jézust, hanem Krisztus saját maga lép elő, ő kérdezi meg a katonáktól, kit keresnek, majd bevallja, hogy ő a Názáreti, vagyis a történések elébe megy. Nem hárítja át a felelősséget másra, így nem tudjuk Júdást hibáztatni.
Prédikációjának utolsó részében Kodácsy Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a tanév kezdetében már mindaz benne van, amit meg fogunk élni, minden, ami szükséges ahhoz, hogy belefogjunk a tanulásba. „A kit keresünk kérdésben benne van annak a végiggondolása, hogy mit keresünk, mit akarunk, miért csinálunk valamit, miért kezdünk bele valamibe. Benne van a bizodalom, hogy van értelme annak, amit elsajátítunk” – fejezte be az egyetemi lelkész.

Vezesse Isten a diákságot!

képNémeth Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője, az alkalom levezetője köszöntette az egybegyűlteket, külön kiemelve az állami, egyházi prominens személyiségeket és az egyetem vezetőségét. Távollétükben felolvasta Bölcskei Gusztáv püspök és Huszár Pál főgondnok levelét, amelyben az intézmény idei tanévére a fenntartó református egyház nevében Isten áldását kérték, az elsőévesek számára pedig azt kívánták, hogy a Teremtő figyeljen reájuk a következő esztendőkben is. Szintén az első évfolyamosok számára kért áldást Szabó István püspök is, akinek szavait ugyancsak a moderátor tolmácsolta.

Kiváltság Igével kezdeni a tanévet

képA tanszékvezetőtől Balla Péter, az egyetem frissen kinevezett rektora vette át a szót, aki elmondta: bízik abban, hogy az elkövetkező három évben az egész tantestület és a diákság közösen fogja szolgálni az intézmény felemelkedését. Hangsúlyozta, külön kiváltság számára, hogy a Hittudományi Kar tanáraként mindennap a Szentírással foglalkozhat, és külön öröm, hogy igehirdetéssel kezdődik a tanév, és hogy ő is Igével köszöntheti a jelenlevőket: „… hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe…” (2Kor 12,7–12) „Ebből jól érthető Pál apostol lelkivilága” – mondta a rektor. „Világos, hogy mi adott neki erőt. Az, hogy Krisztus erejében bízott, és én is erre hívom az egyetemi közösséget, hogy bízzunk Krisztusban, és megtapasztaljuk, hogy ha gyenge vagyok, akkor vagyok erős.”
Igehirdetése után Balla Péter a hivatali tisztségének tett eleget: ismertette, hogy tovább bővült az egyetemi alkalmazotti létszám. Bemutatta az új dékánokat, az állami kitüntetetteket, végül a felvételt nyert hallgatók és a nyáron diplomát kapottak létszámáról számolt be. Idén az Állam- és Jogtudományi Karon 505 fő, a Bölcsészettudományi Karon 965 fő, a Hittudományi Karon 28 fő, a Tanítóképző Főiskolai Karon 119 fő kezdi meg első szemeszterét, illetve 780 fő szerzett diplomát a nyáron. Zárásaként áldás békességet kívánva megnyitotta a 2011–12-es tanévet.
képAz esemény végén az egyetemi kitüntetések átadására került sor, majd az elsőévesek fogadalomtétele következett. Az egyetem vezetősége jelképesen négy első évfolyamos diákkal kezet fogott, így fogadva a Károli Gáspár Református Egyetem polgárává minden elsőst.
A Szózat eléneklése után Pálúr János felemelő orgonajátékára vonultak ki a tanévnyitó résztvevői a templomból. 

Kováts Annamária, Kép: Kalocsai Richárd