Zsinati szakbizottságok

A zsinati tanácskozások napirendjére tűzött ügyeket az alábbi zsinati szakbizottságok véleményezik és készítik elő.

Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

A testület a Zsinat szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága. A bizottság szerteágazó munkája felöleli

 • a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését,
 • az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését,
 • az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét,
 • a Diakóniai Iroda munkájának felügyeletét,
 • a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését,
 • a Zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket,
 • a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését,
 • az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és
 • a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését.

A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

Gazdasági Bizottság

Feladata, hogy tárgyalja mindazon kérdésköröket, amelyek az egyház gazdálkodásával kapcsolatosak, véleményt alkosson azon ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a Zsinat illetve a Zsinati Tanács a számára meghatároz. A bizottság negyedévente ülésezik, rendszeres napirendjét képezi

 • az egyház és a közegyházi intézmények költségvetésének tárgyalása,
 • az éves zárszámadások áttekintése,
 • költségvetési módosítási kérelmek megtárgyalása,
 • a költségvetések folyamatos teljesülésének figyelemmel kísérése.

A bizottság részt vesz az egyházi törvényalkotási folyamatban, a gazdálkodást érintő törvények, javaslatok véleményezésével.

Jogi és Egyházalkotmányi Bizottság

A bizottság évente legalább két alkalommal tartja üléseit, amelyre meg kell hívni a bizottságot felügyelő püspököt, a Jogi Osztály vezetőjét, és a zsinati jogtanácsost. Kibővített ülésre mindazon személyek meghívhatóak, akik szakmai szempontból segítik a bizottság munkáját, vagy az ügyre nézve előterjesztést készítettek, illetőleg az ügy véleményezése szempontjából meghallgatása szükséges. A bizottság határozatai véleményező jellegűek, kötelező erővel nem bírnak. Adminisztrációját, nyilvántartását a Zsinat Hivatal Jogi Osztálya végzi.

A bizottság feladata:

 • Jogi, szakmai szempontból véleményezi a Zsinat a Zsinati Tanács elé kerülő ügyeket és ügyel arra, hogy a testületek elé kerülő határozati javaslatok az egyházi és világi törvényekkel, jogszabályokkal összhangban legyenek.
 • Részt vesz az egyházi jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri az egyházi törvények hatályosulását, és felhívja az illetékesek figyelmét arra, ha a jogszabályok nincsenek összhangban, hogy azok végrehajtásával kapcsolatosan problémák ne merüljenek fel.
 • Figyelemmel kíséri a világi jogszabályok egyházra vonatkozó rendelkezéseit és készülő jogszabálytervezeteket. Ezekre felhívja az illetékesek figyelmét, véleményezi ezeket.
 • Állást foglal mindazon jogi természetű ügyekben, amelyre az elnökségtől felkérést kap.

Kommunikációs Bizottság

A Zsinat Kommunikációs Bizottsága tanácskozó, véleményező és döntés-előkészítő szerv. Segíti a Magyarországi Református Egyház kommunikációs stratégiájának kidolgozását, figyelemmel kíséri és véleményezi a közegyházi médiumok és a Kommunikációs Szolgálat munkáját, azoktól a bizottság üléseire beszámolókat kér. Tanácskozásain döntéseket hoz a kommunikációt érintő aktuális kérdésekben és a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik.

Külügyi és Ökumenikus Bizottság

A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg egyházunk külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

Missziói Bizottság

A bizottság hatáskörébe tartozik:

 • az országos missziói programok kezdeményezése,
 • az missziót és ifjúságot érintő ügyekben állásfoglalás kialakítása és képviselete országos egyház szintjén,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amiket a bizottsági tagok a Zsinat elé utalnak;
 • missziói irányelvek kialakítása, új kezdeményezések felkarolása, egy átfogó országos missziói látás megfogalmazása, és inspirálása;
 • a társadalmi missziók ügyeiben elvi döntések (gyülekezeti-, és speciális társadalmi missziók)
 • a Missziói Iroda feladatainak meghatározása;
 • tanácsadó testületek létrehozása a különböző missziói feladatok megoldásához.

Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

A bizottság a Református Lelkészi Nyugdíjintézet döntés-előkészítő, véleményező-tanácsadó testülete. A Zsinatnak, illetve a Zsinati Tanácsnak nyugdíjintézeti és ellátási ügyekben hozandó határozatait az Intézőbizottság készíti és terjeszti elő.

Oktatásügyi Bizottság

A Zsinat szabályozza egyházunk valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének működését, a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. A Zsinat e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán keresztül gyakorolja.

A bizottság feladatai

A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját. Különösen ügyel arra, hogy e törvény és egyéb jogszabályok rendelkezéseit pontosan hajtsák végre.

A Zsinat – mint a Magyarországi Református Egyház köznevelési és szakképzési intézményeinek legfelsőbb felügyeleti szerve – e tevékenységét elsősorban a Zsinat Oktatásügyi Szakbizottságán, valamint a Zsinati Oktatási Irodán keresztül valósítja meg.

Az Oktatásügyi Szakbizottság a Zsinat javaslattevő, előkészítő szerve, amely segíti a Zsinat irányító és felügyeleti tevékenységét. A Zsinat útmutatásainak megfelelően elvi irányítást és felügyeletet gyakorol az egyházkerületek, egyházmegyék és egyházközségek illetékes oktatásügyi szerve felett. Javaslatot tesz a Zsinatnak törvényalkotásra, módosításra vagy intézkedés megtételére.

Számvizsgáló Bizottság

Feladata, hogy vizsgálati tevékenységével hozzájáruljon az egyház és a közegyházi intézmények gazdálkodásának átláthatóságához. Ennek keretében – a saját maga által meghatározott ütemterv szerint – rendszeresen vizsgálja ezen egyházi szervezetek gazdálkodási folyamatait. Célzott vizsgálatokat a Zsinat, illetve a Zsinati Tanács külön felkérésére végez. Tagjai helyszíni ellenőrzést végeznek, betekintéssel rendelkeznek a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokba. A bizottság megvizsgálja a zárszámadásokat, és ezeket a Zsinati Tanács, illetve a Zsinat számára véleményezi. A zsinati törvényalkotási folyamatban véleményalkotási lehetősége van.

Tanulmányi és Teológiai Bizottság

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos feladatok koordinálását végző öttagú testület. Megnevezéséből adódóan az egyház szolgálatával és működésével kapcsolatos teológiai alapvetéseket kutatja és összegzi hitvallásaink szellemében. A testület a Zsinat munkájához és igényéhez igazodva elvégzi a zsinati döntéshez szükséges teológiai háttérmunkát. Így például a család, a házasság, a szexualitás, az eutanázia, a felelősség és kiengesztelődés, stb. egyházi és társadalmi aktualitását vizsgálja, és a tudományos munka módszerével elvégzett eredményről jelentést tesz a Zsinatnak.

A Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottság az egyház belső életét, istentiszteletét, misszióját érintő alapvető kérdésekről is tárgyal: így többek között a keresztség, a konfirmáció, az úrvacsora, a lelkészi életpálya, a Szentírás tekintélye, az egyházi szolgálat egyetemes jellege, a diakónia, az ökumené témáiról is az aktualitásoknak megfelelően nyilatkozik.

A tanulmányi feladatok terén a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés ügyében, valamint a nem lelkészi jellegű egyháztagok egyházi szolgálatának tartalmi kérdéseiben végez áttekintő kutatást és fogalmaz meg javaslatokat a Zsinat számára a bizottság.