A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala

A Zsinati Hivatal végzi a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnöksége hatáskörébe tartozó feladatok ügyintézését.

A Zsinati Hivatal osztályai

Elnökségi Titkárság

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0712

E-mail: zsinat.elnokseg@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
Az Elnökség munkafeltételeinek biztosítása, feladatainak adminisztratív intézése. A reprezentatív elnökségi fogadások, tárgyalások előkészítése.

Hivatalvezetői Titkárság

Hivatalvezető: Dr. Mező István Mózes

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

E-mail: hivatalvezeto@reformatus.hu


Az Elnökség megbízása alapján az egyház kapcsolatainak ápolása a kormányzati és nem kormányzati szervekkel. Kapcsolattartás az országos egyházi intézményekkel és egyházkerületekkel. A Zsinati Hivatal vezetése, az egyes osztályok munkájának koordinációja, szakmai felügyelete, támogatása. Az osztályok közötti kapcsolattartás támogatása. Kapcsolattartás a testvéregyházak kijelölt képviselőivel, központi irodavezetőivel.

Tanácsosi Titkárság

Vezető: Gér András 

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0714

E-mail: zsinat.tanacsos@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Zsinat Elnöksége és a Hivatal szervezeti egységei közötti munkakapcsolat koordinálása, a Zsinat Elnökségének a Magyarországi Református Egyház képviseletéből adódó feladatainak, kötelezettségeinek adminisztratív segítése, az irodák együttműködésének koordinálása. A Zsinat, a Zsinati Tanács és az Elnökségi Tanács üléseinek előkészítése, napirendjének és tárgyalásra vett anyagainak gondozása. Kapcsolattartás a testvéregyházak kijelölt képviselőivel, központi irodavezetőivel.

Doktorok Kollégiuma Elnöki és Főtitkári Hivatala

Elnök: Dr. Vladár Gábor

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

E-mail: dc@reformatus.hu

Honlap: dc.reformatus.hu

Jogi és Közigazgatási Osztály

Osztályvezető: Dr. Badacsonyi Zoltán (badacsonyi.zoltan@reformatus.hu)

Telefon: (+36 1) 460 0704

E-mail: zsinat.jog@reformatus.hu

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Szakbizottsága, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának és tárgysorozatuk megállapításának adminisztratív előkészítése. Az egyházi törvények és egyéb országos egyházi jogszabályok nyilvántartása és nyilvánosságra hozatala a Református Egyház c. lapban és a reformatus.hu oldalon. Az egyházi jogalkotás körébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítése, ilyenekre jogi vélemény adása. Jogi véleményadás az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati iroda, egyháztagok kérésére. Az egyházat érintő állami törvények és egyéb jogszabályok nyilvántartása, magyarázata és vitás, vagy az egyházat hátrányosan érintő rendelkezések ügyében előterjesztés készítése.

Külügyi Osztály

Osztályvezető: Ódor Balázs

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

E-mail: oikumene@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/


Feladatköre

A Külügyi Osztály felel a külföldi testvéregyházakkal fenntartott kapcsolatokkal, az egyes nemzetközi egyházi szervezetekben vállalt tagságból adódó kötelezettségekkel és feladatokkal, valamint a külföldi segélyszervekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátásáért. Ugyancsak az osztály feladatai közé tartozik az egyházi küldöttségek és képviselők külföldi útjainak tartalmi és technikai előkészítése, az egyház hivatalos külföldi vendégei programjának előkészítése, kialakítása, technikai feltételeinek biztosítása, az országos egyház vendéglátásában szervezett nemzetközi konferenciák ügyeinek intézése, valamint mind a hazai mind az itt tanuló külföldi ösztöndíjasok ügyeinek gondozása.

Kárpát-medencei és Diaszpóra Osztály

Osztályvezető: Sógor Csaba

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

E-mail: generalis.konvent@reformatus.hu | diaszpora@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu/reformatus-egyseg/


Feladatköre

A Kárpát-medencei együttműködés jelenlegi modellje 2004 nyarán, a Generális Konvent megalakulásával jött létre, melynek adminisztrációját az MRE Zsinati Hivatala végzi és finanszírozza. Felelőse a Kárpát-medencei és Diaszpóra Osztály, költségvetési kérdésekben a Pénzügyi és Számviteli Osztálynak, nemzetközi kapcsolatok tekintetében a Külügyi Osztálynak van kiemelt szerepe, egy-egy egész Kárpát-medencére kiterjedő tematikus szakmai együttműködés koordinálását a különböző szervezeti egységek (pl. Ifjúsági Osztály, Kommunikációs Osztály, Református Szeretetszolgálat, MRE Oktatási Szolgálat, Országos Egyházzenei Igazgatóság) végzik.

Kommunikációs Osztály

Osztályvezető: Somorjai Balázs

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460-0753

E-mail: kommunikacio@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre
Az egyházi és a világi médiában megjelenő, az egyházat érintő hírek, közlemények, interjúk gyűjtése, naprakész kezelése, médiafigyelés készítése. A Magyarországi Református Egyház internetes honlapjának felelős gondozása, szerkesztése. Az egyházkerületek média-, ill. sajtófelelőseivel való kapcsolattartás, az országos református médiumok közötti egyeztetések szervezése, munkájuk segítő koordinálása. Az országos egyházi testületek, szervek és intézmények információinak továbbítása az egyházi és világi médiumokhoz. PR tevékenység tervezése és megvalósítása.

Országos Egyházzenei Igazgatóság

Irodavezető: Dr. Bódiss Tamás

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21. III. emelet

E-mail: bodiss.tamas@reformatus.hu

Honlap: egyhazzene.reformatus.hu


Feladatkör:

Az Országos Egyházzenei Igazgatóság feladata a református egyházzene átfogó képviselete, a gyülekezeti éneklés és egyházi zene segítése. Emellett az iroda segíti a gyülekezetekben és iskolákban szolgáló kántorok és tanárok munkáját, különböző zenei kiadványokat gondoz, képzéseket szervez, tanácsadással szolgál azok felé, akiknek erre szüksége van. Országos és regionális eseményeket szervez, támogat.

Országos Református Gyűjteményi Tanács

Elnök: Dr. Gáborjáni Szabó Botond

Cím: 1146 Bp., Abonyi utca 21. 

Postacím: 1440 Budapest 70. Pf. 5. 

Telefon: (+36 1) 460 0701

E-mail: gyujtemeny@reformatus.hu


Feladatkör

Az Országos Református Gyűjteményi Tanács országos hatáskörű, adminisztratív jellegű feladatokat lát el. A Magyarországi Református Egyház gyűjteményi (egyházkerületi könyvtárak, levéltárak, múzeumok) értékeinek szakmai felügyeletéről gondoskodik, szakmai kérdésekben eligazítást ad. Együttműködik és kapcsolatot tart szakterületének állami hatóságaival. A közgyűjteményi támogatás elosztását felügyeli, az elszámolásokat összesíti.

A tanács 1991-ben indította el a határon túli református gyülekezetek klenódiumainak összeírását célzó kutatásokat, eddig 36 kötet jelent meg.

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Osztályvezető: Divák Annamária

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0749

E-mail: zsinat.gazdasag@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Pénzügyi és Számviteli Osztály felel az egyház gazdasági, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb gazdasági feladatainak ellátásáért. Gondoskodik a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvényben, valamint az egyház gazdálkodására vonatkozó állami törvényekben meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Vagyongazdálkodási Osztály

Osztályvezető: Dr. Benedek Gábor András

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0749

E-mail: fn@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Vagyongazdálkodási Osztály felel a közegyházi ingatlanok és a Zsinat épületének kezeléséért.

Zsinati Levéltár

Cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 8.

Telefon: (1)217-6478, (1)476-0818, (1) 476-0819

E-mail: zsinati.leveltar@reformatus.hu

MRE Missziói Szolgálat

A missziói szolgálat azt igyekszik tisztázni, hogy kik vagyunk mi, reformátusok. Azaz a lehető legpontosabban szeretné meghatározni a református identitást mind a reformátusok, mind a társadalom egésze számára. Erre az identitásbázisra épül az a segítő, támogató szolgálat, amely három irányban valósulhat meg: a gyülekezetek, az egyházi intézmények és az egyházban szolgálatban álló személyek – lelkipásztorok, pedagógusok vagy a szociális szféra dolgozói – felé.

Elérhetőségek

Hajdú Zoltán Levente | Szolgálatvezető Főigazgató | misszioi.szolgalat@reformatus.hu

Ablonczy Áron | Osztályvezető - Ifjúsági Osztály | ablonczy.aron@reformatus.hu

MRE Oktatási Szolgálat

A Szolgálat az Egyház hittanoktatási, köznevelési, szakképzési, és felnőttképzési feladatait irányító, koordináló és végrehajtó országos hatáskörű központi szerve, mely a Magyarországi Református Egyház 1995. évi I. köznevelési törvénye, valamint a 2007. évi II. hittanoktatási törvénye által meghatározott feladatokat látja el.

Református Pályázati és Beruházási Szolgálat

A Magyarországi Református Egyház minden szervezeti szintje és intézménye számára egyaránt kiemelten fontos, hogy a működésükhöz, a szolgálataik fejlesztéséhez, illetve a különböző társadalmi szerepvállalásukhoz szükséges külső források bevonása és ezeknek a forrásoknak a hatékony, szabályszerű felhasználása megvalósuljon.

Feladatunk, hogy – az egyházunknak a társadalomban meglevő oktatási, szociális, egészségügyi, illetve a társadalom egyes csoportjait érintő problémákra adott válaszaihoz – a szükséges források feltérképezésével és azok bevonásának koordinálásával járuljunk hozzá. Szolgáltatásainkat a projektek teljes életútja során, az előkészítési feladatoktól kezdve, a pályázatíráson és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatokon át, a projektfenntartási időszak végéig nyújtjuk a hozzánk forduló református egyházközségeknek, intézményeknek.

Munkatársaink számára az egyházközségeink és intézményeink projektjeiben való részvétel nem pusztán projektmenedzsment feladatokat jelent, hanem szolgálatot is, amelyben saját tudásunk és tapasztalatunk hozzáadásával járulunk hozzá egyházunk működéséhez és fejlődéséhez.

Elérhetőségek

Székhely és levelezési cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Iroda: 1146 Budapest, Abonyi utca 31., 1.em.

Szolgálatvezető főigazgató: Kósa Mónika

E-mail: kosa.monika@reformatus.hu

Főigazgató-helyettes, az Óvodafejlesztési Projektiroda vezetője: Siposné Hamza Krisztina

E-mail: hamza.krisztina@reformatus.hu

Szervezetünkről és tevékenységünkről részletesebb információkat talál az alábbi weboldalunkon: https://reformatus.hu/palyaztunk/.

Református Szeretetszolgálat

Szenvedő embertársaink megsegítése, a betegek, fogyatékosok ápolása és gondozása, a magányosok, egyedül élők, idősek, valamint a hátrányos szociális helyzetben levők és a társadalmi hátrányt szenvedők közötti szolgálat elválaszthatatlan az egyháztól. Ez a szeretetszolgálat, más szóval diakónia a hitre jutott ember Isten iránti hálájából fakad.