A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala

A Zsinati Hivatal végzi a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnöksége hatáskörébe tartozó feladatok ügyintézését. A hivatalt az Elnökség rendelkezései alapján a zsinati tanácsos vezeti.

A Zsinati Hivatal osztályai

Elnökségi Titkárság

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0712

E-mail: zsinat.elnokseg@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
Az Elnökség munkafeltételeinek biztosítása, feladatainak adminisztratív intézése. A reprezentatív elnökségi fogadások, tárgyalások előkészítése.

Tanácsosi Titkárság

Vezető: Gér András 

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0714

E-mail: zsinat.tanacsos@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Zsinat Elnöksége és a Hivatal szervezeti egységei közötti munkakapcsolat koordinálása, a Zsinat Elnökségének a Magyarországi Református Egyház képviseletéből adódó feladatainak, kötelezettségeinek adminisztratív segítése, az irodák együttműködésének koordinálása. Az Elnökség megbízása alapján az egyház kapcsolatainak ápolása a kormányzati és nem kormányzati szervekkel. Kapcsolattartás az országos egyházi intézményekkel és egyházkerületekkel. A Zsinat, a Zsinati Tanács és az Elnökségi Tanács üléseinek előkészítése, napirendjének és tárgyalásra vett anyagainak gondozása. Kapcsolattartás a testvéregyházak kijelölt képviselőivel, központi irodavezetőivel.

Diakóniai Iroda

Irodavezető: Bujdosó Balázs

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Telefon: (+36 1) 460 0747

E-mail: mrediakoniaiiroda@diakonia.hu

Honlap: diakonia.hu


Feladatköre:
A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinat Elnöksége a diakónia körébe tartozó döntéseinek adminisztratív előkészítése és végrehajtása. Az egyháztól átruházott hatáskörben, mint önálló jogi személy ellátja az országos diakóniai intézmények fenntartásával járó igazgatási, valamint a diakónia országos szolgálatával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében különösen: biztosítja az intézmények működésének anyagi, személyi, tárgyi feltételeit.

Gazdasági és Pénzügyi Osztály

Osztályvezető: Varga Antalné Nagy Judit

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0749

E-mail: zsinat.gazdasag@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Gazdasági és Pénzügyi Osztály felel az egyház gazdasági, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb gazdasági feladatainak ellátásáért, továbbá a közegyházi ingatlanok és a Zsinat épületének kezeléséért. Gondoskodik a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvényben, valamint az egyház gazdálkodására vonatkozó állami törvényekben meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Ifjúsági Iroda

Osztályvezető: Kovács Balázs

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0702

E-mail: ifjusag@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu/ifjusag


Feladatköre:
Az Ifjúsági Iroda összefogja, összehangolja és képviseli a Magyarországi Református Egyházban folyó ifjúsági munkát. Tevékenységi körébe tartozik információs bázis és hálózat kialakítása az egyházi ifjúsági munkájáról, belföldi és nemzetközi kapcsolatok létrehozása és ápolása, országos és helyi pályázatokra az érdekeltek figyelmének felhívása a pályázatfigyelő szolgálaton keresztül, a pályázatok elkészítéséhez segítségnyújtás, egyházmegyei, egyházkerületi ifjúsági találkozókon való segítő részvétel, országos találkozók szervezése, konferenciaprogramok koordinálása és segítése, valamint kapcsolattartás a határon túli magyar református ifjúsági szervezetekkel.

Jogi Osztály

Osztályvezető: Dr. Badacsonyi Zoltán (badacsonyi.zoltan@reformatus.hu)

Telefon: (+36 1) 460 0704

E-mail: zsinat.jog@reformatus.hu

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Szakbizottsága, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának és tárgysorozatuk megállapításának adminisztratív előkészítése. Az egyházi törvények és egyéb országos egyházi jogszabályok nyilvántartása és nyilvánosságra hozatala a Református Egyház c. lapban és a reformatus.hu oldalon. Az egyházi jogalkotás körébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítése, ilyenekre jogi vélemény adása. Jogi véleményadás az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati iroda, egyháztagok kérésére. Az egyházat érintő állami törvények és egyéb jogszabályok nyilvántartása, magyarázata és vitás, vagy az egyházat hátrányosan érintő rendelkezések ügyében előterjesztés készítése.

Kárpát-medencei kapcsolattartás

Felelős: Gér András | zsinati tanácsos, Czanik András | Kárpát-medencei referens

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

E-mail: zsinat.tanacsos@reformatus.hu | czanik.andras@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu/egysegben


Feladatköre

A Kárpát-medencei együttműködés jelenlegi modellje 2004 nyarán, a Generális Konvent megalakulásával jött létre, melynek adminisztrációját az MRE Zsinati Hivatala végzi és finanszírozza. Felelőse a hivatal vezetőjeként a zsinati tanácsos, költségvetési kérdésekben a Gazdasági és Pénzügyi Osztálynak, nemzetközi kapcsolatok tekintetében a Külügyi Irodának van kiemelt szerepe, egy-egy egész Kárpát-medencére kiterjedő tematikus szakmai együttműködés koordinálását a különböző szervezeti egységek (pl. Ifjúsági Iroda, Kommunikációs Szolgálat, Oktatási Iroda, Országos Egyházzenei Iroda) végzik. A zsinati tanácsos munkáját – kezdetben a Missziói Iroda, majd a Kommunikációs Szolgálat munkatársaként – 2005 óta a Kárpát-medencei referens segíti.

Kommunikációs Osztály

Osztályvezető: Somorjai Balázs

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460-0753

E-mail: kommunikacio@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre
Az egyházi és a világi médiában megjelenő, az egyházat érintő hírek, közlemények, interjúk gyűjtése, naprakész kezelése, médiafigyelés készítése. A Magyarországi Református Egyház internetes honlapjának felelős gondozása, szerkesztése. Az egyházkerületek média-, ill. sajtófelelőseivel való kapcsolattartás, az országos református médiumok közötti egyeztetések szervezése, munkájuk segítő koordinálása. Az országos egyházi testületek, szervek és intézmények információinak továbbítása az egyházi és világi médiumokhoz. PR tevékenység tervezése és megvalósítása.


Munkatársak

Balogh-Zila Teodóra | újságíró - reformatus.hu |

Bencze Zsófia | felelős szerkesztő - reformatus.hu |

Nagy Tímea | kommunikációs referens |

Ritoók Teréz | adminisztrációs asszisztens |

Szücs Péter | tartalomfejlesztési szakreferens |

Ulicza Tamás | újságíró - reformatus.hu |

Külügyi Iroda

Irodavezető: Ódor Balázs

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 460 0708

E-mail: oikumene@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu/vilagban


Feladatköre:
A külföldi testvéregyházakkal fenntartott kapcsolatokkal, az egyes nemzetközi egyházi szervezetekben vállalt tagságból adódó kötelezettségekkel és feladatokkal, valamint a külföldi segélyszervekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátásáért a Külügyi Iroda felel. Az egyházi küldöttségek és képviselők külföldi útjainak tartalmi és technikai előkészítése. Az egyház hivatalos külföldi vendégei programjának előkészítése, kialakítása, technikai feltételeinek biztosítása. Az országos egyház vendéglátásában szervezett nemzetközi konferenciák ügyeinek intézése. Mind a hazai mind az itt tanuló külföldi ösztöndíjasok ügyeinek gondozása.

Missziói Iroda

Irodavezető: Dani Eszter

Országos cigánymissziós referens: Tóth Anita

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: (+36 1) 343 7870/117

E-mail: misszioi.iroda@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatköre:
Az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben végzett – az illetékes vezető tisztségviselők és testületek által irányított – missziói tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, számbavétele az elnöki (esperesi és püspöki), valamint a szakelőadói jelentések alapján, s összegezésük. A missziói törvény (1995. évi II. tv.) alapján a Zsinat és a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozó missziói feladatok ügyvitele, segítő koordinálása.

A Magyarországi Református Egyházban a cigányok között végzett szolgálatot összefogja, koordinálja, mindezt a missziói irodavezető irányítása alatt, a projektkoordinátorral és az egyházkerületi cigánymissziós felelősökkel együttműködve. Feladata a cigánymissziós stratégia és cselekvési tervek megvalósításának koordinálása, találkozók, tréningek, képzések, konferenciák szervezése, modulok, segédanyagok, kiadványok elkészítésének megvalósítása, cigánymissziós szolgálatok kapcsolati hálójának erősítése, a szolgálat képviselete a testvéregyházak és nem egyházi partnerek felé. A cigánymisszió kapcsolatot tart az Egyház külföldi partnereivel és partnerszervezetekkel szolgálata tárgykörében, illetve együttműködik a Református Missziói Központtal, a társadalmi missziók vezetőivel és a Zsinati Hivatal irodáival és osztályaival.

Oktatási Iroda

Irodavezető: Dr. Papp Kornél

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 27. Mfszt 3.

Postacím: 1427 Budapest, Pf.: 643.

E-mail: oktatasi.iroda@reformatus.hu

Honlap:reformatus.hu/oktatas

Az ügyintézés kizárólag írásban, a Zsinati Oktatási Iroda e-mail címén (oktatasi.iroda@reformatus.hu) keresztül történik. Az iroda munkatársai telefonon nem elérhetők, de még aznap válaszolnak a megkeresésekre. A REKIR-rel kapcsolatos kérdésekben munkatársunk a rekirhelp@reformatus.hu címen várja a megkereséseket.


Munkatársak:

Junek Tímea - adminisztrátor

Sándor Zsolt - hit- és erkölcstan ügyintéző

Vereczkei Zita - hit- és erkölcstan ügyintéző

Bercsa Beáta - bér-, munkaügyi és TB ügyintéző

Julinszkiné Szabó Csilla - bér-, munkaügyi és TB ügyintéző

Móricz Krisztina - bér-, munkaügyi és TB ügyintéző

Mészáros István - informatikai folyamatszervező


Feladatkör:

A Zsinati Oktatási Iroda feladatait a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. tv.), felsőoktatási törvénye (2014. évi V. tv.) és hittanoktatási törvénye (2007. évi II. tv.) ill. ezek végrehajtási szabályrendeletei, így különösen a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló 91/2016. (VI.01.) szabályrendelet határozzák meg. Feladatai többek között:

  • a Zsinat, a Zsinati Tanács és a Zsinat Elnökségének határozatait, intézkedéseit közvetíti az egyházkerületek, az egyházkerületi oktatásügyi szervezetek, valamint a felsőoktatási és a köznevelési intézmények felé.
  • a Zsinati Oktatásügyi Szakbizottság titkáraként az Oktatási iroda vezetője gondoskodik az ülések előkészítéséről, a határozatok végrehajtásáról.
  • nyilvántartás vezetése a Magyarországi Református Egyház köznevelési és felsőoktatási intézményeiről, s az általa kezelt adatbázis segítségével - más jogszabályok által meghatározott határidők figyelembe vételével – gondoskodik a köznevelési működési támogatás, illetve más normatív jellegű támogatások létszámarányos lebontásáról.
  • az Oktatási Iroda vezetője gondoskodik az országos oktatási szervek költségvetési támogatásának tervezéséről, felelőssége kiterjed a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Református Pedagógiai Intézet, Református EGYMI, valamint egyéb zsinati oktatási intézmények számára befolyó támogatások kellő időben történő eljuttatására.
  • az Oktatási Iroda – a jogszabályokban előírt feladatai mellett – a Zsinatnak, a Zsinati Tanácsnak, illetve a Zsinat Elnökségének a megbízásából más, a református oktatás-nevelés ügyét érintő feladatokat is ellát.
  • az Oktatási Iroda vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács és a Szakképzési Innovációs Tanács ülésein.


Története:

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1992-ben alapította a Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát, melynek vezetői voltak:

  • Dr. P. Csikai Miklós 1992-1997.
  • Dr. Kelemenné Farkas Márta 1997-1998.,
  • Somogyi Lászlóné 1998 szeptember-december,
  • dr. Papp Kornél 1999-

A Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztálya kezdte meg a fenntartók és az intézményvezetők továbbképzését 1992. november 9-én. 1993 júliusában egy hetes továbbképzést szervezett Budapesten, Nagykőrösön és Balatonszárszón, majd 1993 novemberében Debrecenben az Iskolaügyi Osztály szervezésében került sor a „Csengertől Csurgóig” konferenciára. Azóta minden esztendőben legalább 3-3 alkalommal került sor az intézményvezetők tájékoztatására, felkészítésére. 1995-től (Budapest, Kálvin tér) szervezésében kerül sor az országos református tanévnyitó ünnepély megszervezésére.

A Zsinati Iskolaügyi Osztály feladatkörét a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (1995. évi I. törvény) rögzítette. Feladatait tovább bővítette a Zsinat 1999. november 26-i határozata [ZS-105/1999.], mely szerint a közoktatási kiegészítő támogatás folyósítása 2000. január 1-jétől közvetlenül az intézményfenntartókhoz jut el. A mindenkori állami költségvetési törvény alapján e támogatás elszámolása s az elszámolás könyvvizsgálata is az Iskolaügyi Osztály feladata lett.

A Zsinati Tanács 2003. november 26-án fogadta el a Zsinati Iroda új szervezeti és működési szabályzatát, melyben az Iskolaügyi Osztály elnevezése megváltozott s ettől kezdve a Zsinati Hivatal Oktatásügyi Irodája elnevezéssel látta el feladatait. 2018. november 21-én a Zsinat a Magyarországi Református Egyházon belüli jogi személyiséggel ruházta fel. A MRE Zsinati Oktatási Iroda 2019. január 1-jével jogi személyként működik, a Zsinati Hivatal épülete helyett új székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 27. Mfszt. 3.

Országos Egyházzenei Iroda

Irodavezető: Dr. Bódiss Tamás

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21. III. emelet

E-mail: refzsin.zene@reformatus.hu

Honlap: http://egyhazzene.reformatus.hu/


Feladatkör:

Az Országos Egyházzenei Iroda feladata a református egyházzene átfogó képviselete, a gyülekezeti éneklés és egyházi zene segítése. Emellett az iroda segíti a gyülekezetekben és iskolákban szolgáló kántorok és tanárok munkáját, különböző zenei kiadványokat gondoz, képzéseket szervez, tanácsadással szolgál azok felé, akiknek erre szüksége van. Országos és regionális eseményeket szervez, támogat.

Országos Lelkipásztori Intézet

Intézetvezető: Megyesi-Kovács Borbála

E-mail: megyesi.kovacs.borbala@reformatus.hu


Feladatkör:

Az intézet vezeti a lelkészek nyilvántartását az egyházkerületek által gondozott törzskönyvek alapján, rendszerezi és nyilvántartja az MRE tulajdonában lévő ingatlanokat, támogatja a lelkészigazolványokkal kapcsolatos ügyintézést, valamint karbantartja az MRE egyházközségi nyilvántartását.

Országos Református Gyűjteményi Tanács

Elnök: Dr. Gáborjáni Szabó Botond

Cím: 1146 Bp., Abonyi utca 21. 

Postacím: 1440 Budapest 70. Pf. 5. 

Telefon: (+36 1) 460 0701

E-mail: gyujtemeny@reformatus.hu


Feladatkör

Az Országos Református Gyűjteményi Tanács országos hatáskörű, adminisztratív jellegű feladatokat lát el. A Magyarországi Református Egyház gyűjteményi (egyházkerületi könyvtárak, levéltárak, múzeumok) értékeinek szakmai felügyeletéről gondoskodik, szakmai kérdésekben eligazítást ad. Együttműködik és kapcsolatot tart szakterületének állami hatóságaival. A közgyűjteményi támogatás elosztását felügyeli, az elszámolásokat összesíti.

A tanács 1991-ben indította el a határon túli református gyülekezetek klenódiumainak összeírását célzó kutatásokat, eddig 36 kötet jelent meg.

Pályázati Iroda

Irodavezető: Kósa Mónika

Cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Telefon: +36 (1) 4600-700

E-mail: kosa.monika@reformatus.hu

Honlap: reformatus.hu


Feladatkör

A pályázati kiírások tervezése és egyeztetése során, az MRE álláspont kialakítása érdekében, a kapcsolódó szakterületekkel való egyeztetések lefolytatása, az észrevételek rendszerbe foglalása és tervező minisztériumok felé történő képviselete. A tervezési alapelvek és kiírási logika egyházon belüli értelmezésének támogatása.

MRE fejlesztési stratégia alapján a fejlesztési terv elkészítése és nyomon követése.
Egyházkerületek és helyi megvalósítók közvetlen támogatása a tervezési vagy megvalósítási szakaszban felmerülő kérdések, problémák esetén.
Az MRE, mint bevett egyház, illetve a Pályázati Irodához forduló belső egyházi jogi személyek pályázatai vonatkozásában pályázatírás és projekt lebonyolítás.

Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Titkárságvezető: Zila Gábor

Cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

Telefon: +36 30 851 7825

E-mail: rkk@reformatus.hu

Honlap: rkk.reformatus.hu


Feladatkör:

A Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány célja a református egyház közéleti és kulturális szerepvállalásának támogatása. Rendezvényekkel, pályázatokkal fejlesztik a református közösségeket és erősítik a keresztyén identitást szerte a Kárpát-medencében és a magyar diaszpórában.

Református Tananyagfejlesztő Csoport

Osztályvezető: Pompor Zoltán

Postacím és székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

Irodai cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 27.

E-mail: reftan@reformatus.hu

Honlap: reftantar.hu


Feladatkör:

A Magyarországi Református Egyházon belül 2017. április elején alakult meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport azzal a céllal, hogy a református iskolák számára szakmailag magas színvonalú, a keresztyén nevelést támogató, közismereti tárgyú, a pedagógusok munkáját valamint a diákok tanulását támogató, papír alapú és digitális tananyagok, segédanyagok jöjjenek létre.


Munkatársak:

Farkas Judit projektmenedzser 

Kojanitz László témavezető

Kolcza Judit projektkoordinátor

Kóródi Bence témavezető

Mészáros Adrienn projektkoordinátor

Víg István projektkoordinátor