Megújuló együttműködés a svájci reformátusokkal

Elindult a HEKS újabb, négyéves programja

Januártól új országprogram keretében folytatódik a svájci református egyházak segélyszervezete, a HEKS és a Magyarországi Református Egyház stratégiai együttműködése. A többhónapos előkészítést követően a napokban aláírt megállapodás értelmében a 2021 és 2024 közötti időszakban, az elmúlt négy évhez hasonlóan, a cigánymisszió és menekültmisszió áll az egyházi együttműködés középpontjában.

herren.jpg.500x500_q85.jpg

Angela Elmiger és Matthias Herren, a HEKS jelenlegi és korábbi kelet-európai referensei

HEKS: a svájci reformátusok kinyújtott karja

A Svájci Református Egyház által 1946-ban alapított segély szervezet, a HEKS/EPER tevékenységét az emberibb és igazságosabb világ látomása határozza meg. Partnereikkel való együttműködésükben elkötelezettek a keresztyének értékek, a társadalmi igazságosság és a teremtett világ védelme iránt. Az egyházi szervezet felekezetre, vallásra és etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül támogatja a rászorulókat Svájcban és szerte a világban, az emberi méltóság és az emberi jogok alapvető értékeit szem előtt tartva.

A HEKS Afrika, Ázsia, Latin-Amerika és Európa csaknem harminc országában vállal aktív szerepet a túlnyomórészt kisebbségi egyházak felkarolásában, világszerte tizenhat regionális irodát és helyi koordinátori állással segítve szolgálatukat. Nemzetközi együttműködésének három fő területe a vidékfejlesztési programok, a humanitárius segítségnyújtás és az úgynevezett Egyházi Együttműködés, amelynek keretében a Svájci Református Egyház testvéregyházainak diakóniai és missziói szolgálatát támogatja anyagilag és szakmailag egyaránt.

„Egyházi Együttműködés” program célja, hogy a református egyházak közösségét és társadalmi szerepvállalását erősítse Kelet-Európában és a Közel-Keleten, és a helyi egyházi és civil partnereit saját céljaik mentén, fenntartható módon és hatékonyan támogassa, és rajtuk keresztül segítse a rászoruló embereket. Ezzel egyszerre erősíti a partnerszervezetek hitből fakadó társadalmi szolgálatát és azokat a helyi közösségeket és családokat, akiket a helyi missziói és diakóniai kezdeményezéseikkel támogatnak.

verteilung_gopa.jpg

HEKS humanitárius segélye megérkezik Szíriába

Ennek érdekében a HEKS egy-egy térségért vagy szakmai területért felelős munkatársai folyamatosan ellenőrzik és szükség esetén módosítják az együttműködésben megvalósuló programokat, és ennek során nagy hangsúlyt fektetnek a személyes találkozásra és látogatásokra, az egy-egy térségben élő vagy hasonló területen tevékenykedő partnerszervezeteik közötti szakmai eszmecserére és a határokon átívelő gyülekezeti kapcsolatokra.

A HEKS elsősorban a svájci református egyházak és gyülekezek, valamint magánszemélyek és cégek adományára támaszkodik, de nagyszabású nemzetközi fejlesztési projektjeit az állam és a kantonok is jelentős, évi csaknem 10 millió svájci frankos támogatásban részesítik, amelyet a szervezet afrikai és ázsiai fejlesztési programjaira és kisebbségi egyházak segítésére fordít.

Nem csupán adomány: közös szolgálat

Az együttműködő felek missziói látomásán és stratégiáján alapuló, a társadalmi felzárkóztatásra és integrációra összpontosító svájci-magyar együttműködésnek 2013 óta kölcsönöz átlátható és stratégiai keretet a négyévente megvitatott és megújított úgynevezett országprogram, amelynek irányát és célitűzéseit a HEKS kelet-európai partnereivel közösen 2011-ben kidolgozott stratégiai koncepciója határoz meg.

A 2021-ben induló új program kidolgozása 2020 júliusában kezdődött, amikor az egyház és a HEKS képviselői videókonferencia keretében - a programokban együttműködő gyülekezetek, iskolák és szervezetek, valamint az érintett lelkészek és munkatársak visszajelzését összegző külső szakértői vélemény és független pénzügyi átvilágítás alapján - értékelték a tavaly záruló négyéves ciklus eredményeit. Az egynapos tanácskozást követően körvonalazódott, hogy az új ciklusban is a romák és a menekültek integrációja áll majd az együttműködés középpontjában.

Ezt követően a két missziói terület felelősei és a svájci szervezet képviselői áttekintették az egyház szolgálatát nagyban befolyásoló társadalmi, gazdasági és politikai helyzetet, cigányság és a menekültek élethelyzetét és részleteiben is kidolgozták azokat a projektterveket, amelyek több mint ötven oldalban rögzítik az elkövetkező évek együttműködését.

Angela Elmiger, a HEKS magyarországi programokért is felelős közép-kelet-európai referense a Duna Televíziónak adott interjúban összegezte a szervezet munkáját és magyarországi együttműködését az interjú egyes pillanataiban evangélikusként emlegetett református egyházzal.

A magas színvonalú helyi, regionális és európai szintű szakmai együttműködésnél és a négy évre munkatársak, gyülekezetek, iskolák, rászoruló családok és különböző programok támogatására összeségében tervezett 460 millió forintnyi svájci adománynál is fontosabb azonban a közös szolgálatot megalapozó, az evangélium közös megértéséből fakadó meggyőződés, hogy az Isten országának értékeit és előízét már most megtapasztalhatjuk az Isten teremtményeinek méltóságát tiszteletben tartó, befogadó egyház és társadalom képében.

Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és újjáteremtő ereje

Ez különösen igaz az országos cigánymisszió és a HEKS missziói-szakmai együttműködésére, amely immár nyolc évre tekint vissza, és csaknem egyidős a Zsinat által elfogadott cigánymissziós stratégiával.

A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társadalomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden ember, származására és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül, megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és újjáteremtő erejét.

Ez a közös látomás formálta a kezdetektől az együttműködést a cigánymisszióban, ami nem csupán a kárpát-medencei református közösségeket érte el, hanem az egész térség egyházainak folyamatos párbeszédében valósul meg. A HEKS és az országos cigánymisszió pályázatok kiírásával közvetlenül működik együtt befogadó gyülekezetek és iskolák egyre bővülő körével abban, hogy közösségeinkben és intézményeinkben a roma és nem-roma emberek egyaránt lelki otthonra leljenek, a kölcsönös tisztelet jegyében támogassák egymást és testvérekként szolgáljanak közösen Krisztus egyházában.

Az Országos Református Cigánymisszió munkatársa, a HEKS-MRE gyülekezeti programjának koordinátora, Ignácz Andrea még a tervezés folyamán foglalta össze a svájci-magyar együttműködés lényegét.

A 2021-2024 időszakra aláírt megállapodás keretében már meg is jelent az első gyülekezeti pályázat. Az országprogram egyik fontos célja az MRE gyülekezeteinek nyitottá tétele a romák, cigányok felé, illetve a roma/cigány családok, gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

"A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan gyülekezeti projektek támogatására, melyek célja a romák/cigányok egyházi és társadalmi befogadásának elősegítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít" - fogalmaz a felhívás, amely hűen tükrözi az Egyházi Együttműködés szellemét.

A szolidaritás bibliai parancsa feltétel nélküli

Egyházunk 2006 óta támogatja egyre szervezettebb keretek között az elismert menekültek és menedékkérők társadalmi integrációját. A kezdetekben nemzetközi missziós munkatársak és önkéntesek látogatták a fogadó központokat, tanácsadást és alapellátást biztosítva, majd az európai uniós csatlakozásunk következményeként megnövekedett szükségleteket felismerve, a megnyíló uniós forrásokat kihasználva a misszió növekedni kezdett és a 2008-ban elfogadott zsinati stratégia alapelveit követve születettek meg az átfogó integrációs program keretei.

A nemzetközi partneregyházak elismerésével és támogatásával zajló missziói szolgálatot a 2015. évi európai menekültválság és az azt követő kihívások is érzékenyen érintették. A menekültek élethelyzetének javítását, különösen is a gyermekek és családok támogatását közösségi, oktatási, lakhatási és munkaerőpiaci integrációs programok keretében végezte a 2016 végén a Diakóniai Iroda felügyelete alatt újjászervezett szolgálat, amelyik a Kalunba non-profit szervezettel, egyházunk szerződött megvalósító partnerével közösen, továbbra is európai uniós integrációs forrásokból és német, amerikai, olasz, illetve svájci református egyházak anyagi támogatásával látta el a menekültek közötti szolgálatot.

IMG_0001.JPG

Menekültek alkotása a Kalunba központjában

Fotó: kalunba.org

"A szolidaritás bibliai parancsa feltétel nélküli. „Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (3Móz 19,18) – ez a parancsolat minden emberre kiterjed, mert Isten minden embert „a maga képmására" teremtett (1Móz 1,27). Jézus Krisztus ezt a parancsolatot az isteni jó rend és élettörvény summájának tekintette (Mt 22,37–39), és arra tanít, hogy hitünk tükre az is, hogy a nélkülözőket, jövevényeket, betegeket és foglyokat tevőlegesen segítjük (Mt 5,43kk, Mt 24,31–46). Egyházunknak ezért elháríthatatlan feladata a szükségben lévők megsegítése, amely megilleti azokat is, akik közvetlen életveszély elől menekülnek vagy csak a jobb élet reményében érkeznek, azokat is, akik keresztyén vallásúak vagy más vallást gyakorolnak, azokat is, akik képzetlenek vagy diplomások, függetlenül attól, hogy csak átutaznak hazánkon vagy végérvényesen itt szeretnének letelepedni. Mindezt azzal a bibliai szabállyal erősítjük meg, hogy keresztyéni gondoskodásunk és szeretetünk elsőrendű iránya a reánk bízottak köre, családunk, rokonságunk, kisebb-nagyobb közösségeink és nemzetünk." Generális Konvent Elnökségének 2015 novemberében kiadott állásfogalása

Egyházunk és a HEKS menekültügyi együttműködése a 2017-ben indult második országprogram idején vette kezdetét azzal a céllal, hogy a Generális Konvent elnökségének 2015-ös nyilatkozatában foglalt alapértékekkel összhangban segítse elsősorban a menekültcsaládok lakhatását, munkához jutását és a gyermekek iskolai integrációját. A Diakóniai Iroda és a Kalunba szakmai együttműködésének, a Skót Misszió gyülekezeti és közösségi hátterének, valamint a HEKS-hez csatlakozó külföldi testvéregyházak erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásának köszönhetően akkor is folytatódhatott a több mint egyévtizedes szolgálat, amikor 2018-ban elérhetetlenné váltak az európai (AMIF) források Magyarországon. Csökkenő emberi és anyagi erőforrások mellett is biztosított volt annak a központnak a fennmaradása, ahová az egyház és a Kalunba együttműködésének gyümölcseként magyar társadalomba többségében sikeresen beilleszkedő, nem egy esetben állampolgárságot nyert menekült családok közösségben lehettek és segítséget kaphattak. A magyar nyelv oktatás, a lakhatási program, a gyermekek korrepetálása, a varrókör és számos egyéb közösségi program magyar és nemzetközi önkéntesek bevonásával váltotta valóra a külföldön is elismert, svájci-magyar összefogásban megvalósuló missziói munkát.

menekult_11.jpg

Európai egyházak menekültügyi tanácskozás a zsinati székházban 2016-ban

Az egyházi szolgálat fontosságát és sikerét elismerve, a súlyosbodó nehézségeket mérlegelve született meg a 2021 és 2024 közötti HEKS országprogram menekültintegrációs programterve, amiben továbbra is a társadalmi és egyházi érzékenyítés, a menekült családok, kiemelten is a gyermekek életkilátásnak és társadalmi beilleszkedésének támogatása, a munkaerőpiaci integráció, a közösségteremtés, a nemzetközi együttműködés és magyar és angol nyelvű kommunikáció játssza a legfontosabb szerepet.

A HEKS az elérhető források hiányára tekintettel a négy évre tervezett mintegy százmillió forintnyi támogatásának nagy részét a Diakóniai Iroda és a Kalunba munkatársainak, tanároknak és szociális munkásoknak a fizetésére és közösségi programok támogatására fordítja. Minimálisra csökken ugyanakkor a lakhatási támogatás és a menekülteknek szánt közvetlen szociális támogatás is csak a nyugat-európai és amerikai testvéregyházak és segélyszervezetek együttműködésével lehetséges. A HEKS program nyújtotta stratégiai keretek ugyanakkor ösztönzőleg hatnak a szélesebb együttműködésre.

"A végső cél, hogy az egyház elkötelezettségnek, intézményeinek és erőforrásainak köszönhetően a menekültek és bevándorlók könnyebben illeszkedjenek be a magyar társadalomba... Az oktatási program a menekült gyermekek magyar iskolai rendszerbe való integrálásának megkönnyítésére koncentrál, amely korrepetálással és tanodai támogatással valósul meg, valamint a felnőttek magyar nyelvi készségeinek fejlesztésével." (Részlet a projektleírásból)

Mindehhez az egyház a helyi önkormányzattal együttműködve, költségmentesen biztosítja azt a menekültközpontot, ahol a „kliensek”, munkatársak és az amerikai, kanadai, német, olasz és más nemzetiségű önkéntes missziói munkatársak egyaránt otthonra lelhetnek az elkövetkező négy évben is.